LMPF | LMPF įstatai
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LMPF įstatai

LIETUVOS MIŠKO IR MIŠKO PRAMONĖS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS

ĮSTATAI

Priimti  Federacijos   IX- tame suvažiavime

2019 m. rugsėjo 27 d.

Federacijos pavadinimas ir buveinė

 1. Pilnas pavadinimas”Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija” ir sutrumpintai – “Federacija” arba “LMPF”.
 2. Federacijos buveinė – Jogailos 11/A. Smetonos 2,Vilnius, Lietuva.

Sprendimą dėl Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos buveinės adreso pakeitimo  priima  Federacijos Taryba.

 

Bendrosios nuostatos

 1. Lietuvos miško, baldų, popieriaus, medienos, spaustuvių, statybos, statybinių medžiagų, žemės ūkio, kitų veiklos sričių įmonių, įstaigų bei organizacijų ir su šiomis veiklos sritimis susijusių mokymų įstaigų  profesinių sąjungų federacija yra Lietuvos įstatymų numatyta tvarka įsteigta savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius, jų junginius – profesines sąjungas, ginanti profesinių sąjungų narių teises ir atstovaujanti darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius, socialinius  interesus.
 2. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija yra profesinių sąjungų junginys, savo veikloje nesiekiantis pelno.
 3. Federacija neatsiskaito ir jos veikla nėra kontroliuojama Valstybės vykdomosios valdžios, politinių partijų, darbdavių, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.
 4. Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Federacijos įstatais ir Tarptautine laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos Konstitucija bei Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvencijomis, ES teisės aktais.
 5. Federacija yra sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų dalis.
 6. Federacija veikia įmonėse, įstaigose, organizacijose, kuriose yra Federacijos narių ir/arba veikia juridiniai asmenys – profesinės sąjungos – Federacijos narės.
 7. Federacija gali jungtis į kitus profesinių sąjungų junginius, savarankiškai užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis profesinėmis sąjungomis Lietuvoje ir užsienyje.
 8. Federacija skatina jaunimo ir moterų profsąjunginę veiklą.
 9. Federacija vadovaujasi veiklos viešumo, demokratijos, žmogiškų vertybių, etikos ir dorovės gerbimo principais. Bendradarbiauja su kitomis profesinėmis sąjungomis ar jų susivienijimais, kitomis organizacijomis ir asociacijomis. Federacija su darbdaviais ar jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis gali sudaryti kolektyvines ar bendradarbiavimo sutartis.
 10. Federaciją sudaro profesinės sąjungos ir jų junginiai, vienijančios darbuotojus pagal gamybinį, profesinį, teritorinį  ar kitą požymį.

12.1. Tuo atveju, kai įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojų kolektyvo susirinkimas perduoda Federacijai darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijas, tame tarpe ir teisę pasirašyti kolektyvinę sutartį, Federacija šias funkcijas priima Valdybos sprendimu.

12.2 Tuo atveju, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėra profesinės sąjungos (Federacijos narės), darbuotojai gali tiesiogiai stoti į Federacijos darbuotojų profesinę sąjungą ir būti jos nariais, mokant nustatytą nario mokestį.

 1. Federacijos renkamieji organai savarankiškai sprendžia posėdžių, susirinkimų, konferencijų ir kitų renginių reikalingumą. Jei kvietimas ir posėdžio medžiaga išsiųsta iš anksto (ne vėliau kaip prieš 10 dienų), posėdis teisėtas, nepriklausomai nuo atvykusių skaičiaus. Priimti nutarimai teisėti, jei jiems pritarta bendru pritarimu, balsavimu (susirinkusieji –  rankos pakėlimu, neatvykę – elektroniniu paštu, faksu), kai jiems  pritarė daugiau kaip pusė Tarybos ar Valdybos  narių. Išimties tvarka Federacijos Tarybos ir Valdybos nutarimai tarp posėdžių gali būti priimti apklausos būdu, Tarybos ar valdybos nariams  raštu arba elektroniniu paštu pareiškus savo nuomonę.
 2. Nutarimai priimami slaptu ar atviru balsavimu. Tvarką nustato posėdžių, susirinkimų, konferencijų, suvažiavimų dalyviai.
 3. Federacija atstovauja ir gina profsąjungos narius, gina jų teises santykiuose su darbdaviu, darbo ginčuose ir teismuose.
 4. Federacija taip pat atstovauja ir gina įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų teises, kai darbuotojų kolektyvas perduoda jai gynimo ir atstovavimo teises.
 5. Federacijos veiklą sustabdyti arba pristabdyti galima tik Suvažiavimo nutarimu arba Profesinių sąjungų įstatyme numatytais atvejais.
 6. Federacijos veiklos laikotarpis neribotas.
 7. Federacija naudojasi juridinio asmens teisėmis.

 

Federacijos tikslas ir uždaviniai

 1. Federacijos tikslas – ginti profesinių sąjungų narius ir atstovauti darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
 2. Federacija teikia juridines konsultacijas, atstovauja ir gina Federacijos profesinių sąjungų narių interesus valstybės ir savivaldybės institucijose, ūkiniuose organuose, teismuose, visuomeninėse organizacijose:

21.1. siekiant teisingo darbo apmokėjimo;

21.2. sudarant saugias ir sveikas darbo sąlygas;

21.3. aprūpinant darbu ir išsaugant darbo vietas;

21.4. įgyvendinant ir plečiant socialines garantijas;

21.5. kitais atvejais.

 1. Įgyvendinant šiuos tikslus, Federacija:

22.1. gali steigti nevalstybinę darbo inspekciją, teisinės pagalbos tarnybas ir kitas institucijas kontrolei, kaip darbdavys laikosi ir vykdo darbuotojų darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus;

22.2. palaiko narių reikalavimus, gerinant dirbančiųjų darbo, ekonomines, socialines sąlygas, didinant darbo užmokestį;

22.3. organizuoja profesinių sąjungų vadovų ir aktyvo mokymą;

22.4. teikia juridines, ekonomines bei kitas konsultacijas;

22.5. kontroliuoja įstatymų ir teisės aktų, TDO Konvencijų, sutarčių, susitarimų ir įsipareigojimų vykdymą. Reikalauja panaikinti sprendimus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Įstatymus ir kitus teisės aktus;

22.6. teikia praktinę paramą Federacijos nariams patarimais, o esant galimybei – materialinę ir finansinę;

22.7. steigia tikslinius fondus;

22.8. dalyvauja, sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus (konfliktus);

22.9. pasirašo sutartis su ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis.

22.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais,  palaikančiais Federacijos veiklos tikslus;

22.11. bendradarbiauja su kitų šalių profesinėmis sąjungomis, dalyvauja profesinių sąjungų tarptautinių organizacijų veikloje.

 1. Rengia narių pasitarimus, konferencijas, suvažiavimus, kitus Lietuvos Konstitucijai neprieštaraujančius renginius, organizuoja ir palaiko akcijas narių teisėms ginti.
 2. Organizuoja Federacijos narių apklausas aktualiais klausimais.
 3. Konfliktinėse situacijose, kai darbdavys nevykdo profesinės sąjungos reikalavimų ar pažeidžia kolektyvinę sutartį, kitus susitarimus, Federacija palaiko ir remia narių organizuojamas protesto akcijas ar streiką.
 4. Šakos mastu streikui organizuoti Tarybos nutarimu sudaro streiko organizacinį komitetą.
 5. Teikia ir gauna paramą bei labdarą, savarankiškai tvarko savo turtą.

 

Federacijos nariai, jų pareigos ir teisės.

 1. Federacijos nariais gali būti profesinės sąjungos ( jų junginiai), vienijančios miško, baldų, popieriaus, medienos, spaustuvių, statybos, statybinių medžiagų, žemės ūkio, kitų veiklos sričių įmonių, įstaigų bei organizacijų darbuotojus ir su šiomis veiklos sritimis susijusių mokymų įstaigų darbuotojus, studentus bei moksleivius.
 2. Profesinės sąjungos – Federacijos narės, turi teisę dalyvauti organizuojamuose renginiuose, gauti informaciją ir paramą.
 3. Federacijos narės yra savarankiškos, savaveiksmės profesinės sąjungos, vykdančios šiuos įstatus, suvažiavimo ir Tarybos nutarimus.  Narės, nevykdančios šių įstatų arba nutarimų, Tarybos sprendimu, tampa stebėtojomis, apribojant jų teises.
 4. Federacijos narės privalo:

31.1. vykdyti Federacijos įstatus, Tarybos ir Valdybos nutarimus bei laiku mokėti nario mokestį;

31.2. informuoti savo organizacijos narius apie Federacijos veiklą, organizuojamus renginius;

31.3. siekti Federacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

31.4. skleisti Federacijos ideologines nuostatas, siekti, kad didėtų Federacijos narių skaičius;

31.5. informuoti Federaciją apie žymesnius įvykius profesinėje sąjungoje (narystės pokyčius, susirinkimus, konferencijas, nutarimus, vadovaujančius organus ir vadovus).

 

Federacijai priklausančių profesinių sąjungų ir jų narių teisės:

 1. Profesinės sąjungos narys, už kurį Federacijai mokamas nustatyto dydžio nario mokestis, turi teisę:

32.1. rinkti ir būti renkamas į Federacijos renkamus organus;

32.2. dalyvauti Federacijos konferencijose, renginiuose, renkamų organų posėdžiuose, reikšti savo nuomonę, kreiptis su pasiūlymais, klausimais ir gauti į juos atsakymus;

32.3. naudotis teikiamomis paslaugomis;

32.4. kreiptis į Federaciją, kad būtų apgintos jo teisės ir  gauti juridinę konsultaciją konfliktuose su darbdaviu ir administracija;

32.5. pareiškus norą, gauti profesinės sąjungos nario bilietą.

 1. Federacijos narės – profesinės sąjungos turi teisę:

33.1. gauti pagalbą, ruošiant ir derantis dėl kolektyvinių sutarčių;

33.2. inicijuoti įstatymų, kitų teisės aktų,  pažeidžiančių darbuotojų teises, pakeitimą;

33.3. perduoti Federacijai savo narių atstovavimą ir gynimą;

33.4. teikti siūlymus, organizuojant Federacijos veiklą;

33.5. siūlyti svarstyti klausimus į Federacijos Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos darbotvarkę.

 

Profesinės sąjungos – Federacijos narės ir padaliniai

 1. Profesinės sąjungos veikia Profesinių sąjungų įstatymo, profesinės sąjungos ir Federacijos įstatų nustatyta tvarka.
 2. Vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymu, įmonėse, įstaigose ir organizacijose Federacijos Valdybos nutarimu gali būti steigiami Federacijos padaliniai, veikiantys pagal Federacijos Valdybos patvirtintus „Padalinio nuostatus“.
 3. Federacijos padaliniai turi Profesinių sąjungų įstatyme ir „Padalinio Nuostatuose“ numatytą savarankiškumą: vykdo nevalstybinę darbo įstatymų ir Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolę. Jų atstovai, Federacijos Valdybos nutarimu, pasirašo Kolektyvinę sutartį ir jos priedus, dalyvauja Federacijos organizuojamose priemonėse, priima naujus narius.
 4. Federacijos padaliniai teikia informaciją Federacijai apie tai, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su darbuotojų teisėmis ir interesais susijusių darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymąsi ir pažeidimus.
 5. Federacijos padaliniai už savo veiklą atsiskaito Federacijos Valdybai.
 6. Profesinės sąjungos (ar jų junginio), mokančios Federacijai Tarybos nustatytą nario mokestį, pirmininkas yra Federacijos Tarybos narys.
 7. Profesinės sąjungos (ar jų junginiai), turintys 70 ir daugiau narių, papildomai į Federacijos Tarybą deleguoja vieną narį.
 8. Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, gali stoti į Federacijos darbuotojų profesinę sąjungą, mokėti profesinės sąjungos įstatuose nustatytą mėnesinį nario mokestį nuo darbo santykiais gaunamų pajamų ir dalyvauti jos veikloje.

 

Priėmimas į Federaciją

 1. Naujų narių priėmimą sprendžia Federacijos Taryba.
 2. Profesinė sąjunga, stodama į Federaciją, pateikia profesinės sąjungos nutarimą dėl įstojimo, jos registracijos dokumento bei įstatų kopijas, narių sąrašą.
 3. Profesinė sąjunga Tarybos nutarimu gali būti priimta į Federaciją, pašalinta arba pervesta Federacijos nariu stebėtojo teisėmis. Tuo atveju ji naudojasi Federacijos informacija ir moka Tarybos nustatytą nario mokestį.

 

Narystės pabaiga

 1. Narystė Federacijoje baigiasi profesinei sąjungai atsisakius narystės Federacijoje, pašalinus profesinę sąjungą iš Federacijos, profesinei sąjungai nutraukus veiklą.
 2. Nutarimą pašalinti profesinę sąjungą iš Federacijos priima Tarybos narių dauguma tuo atveju, kai profesinės sąjungos veikla prieštarauja Federacijos Įstatams ir jos veikla jau buvo svarstyta Federacijos Taryboje.

 

Nario mokestis

 1. Nario mokestį Federacijai nustato Federacijos Taryba. Taryba turi teisę, esant būtinumui, nustatyti tikslinį nario mokestį. Vykstant streikui, ilgą laiką įmonei nedirbant ir kitais svarbiais atvejais, organizacija gali kreiptis į Tarybą dėl nario mokesčio sumažinimo.
 2. Mokestis pervedamas Federacijai kas mėnesį. Išimtinais atvejais, Federacijos Valdybos nutarimu, gali būti nustatyti ir kiti terminai, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
 3. Profesinės sąjungos prašymu (nutarimu), Federacijos Valdybai pritarus, visas profesinės sąjungos narių nario mokestis gali būti pervedamas Federacijos žinion su teise iki 50 proc. jo panaudoti tos profesinės sąjungos narių poreikiams.
 4. Jei profesinės sąjungos įstatuose nustatytas nario mokestis mažesnis nei 0,8 proc. nuo nario iš darbo santykių gaunamų pajamų, Valdybos nutarimu profesinei sąjungai – Federacijos narei gali būti nustatoma didesnė nei Federacijos Tarybos nustatyta mokesčio dalis, pervedama Federacijai.

 

 Federacijos organizacinė struktūra ir valdymas:

 1. Federacijos valdymo organai yra:

51.1.  Suvažiavimas;

51.2.  Taryba;

51.3.  Valdyba;

51.4.  Pirmininkas;

51.5.  Finansų kontrolės grupė.

 

Suvažiavimas

 1. Federacijos suvažiavimas kviečiamas kartą per 5 metus. Neeilinis suvažiavimas kviečiamas 2/3 Tarybos narių nutarimu, kai Federacijos Taryba numato jo būtinumą ir terminą bei vietą.
 2. Delegatus į Federacijos suvažiavimą renka Federacijos nariai pagal savo profesinės sąjungos Įstatuose numatytą tvarką bei Federacijos Tarybos nustatytas atstovavimo normas.
 3. Suvažiavimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Jei reikiamas delegatų skaičius nesusirenka, šaukiamas pakartotinas suvažiavimas. Pakartotinas suvažiavimas, ta pačia darbotvarke, laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę buvo pranešta prieš vieną mėnesį.
 4. Suvažiavimo funkcijos:

55.1. išklauso ir apsvarsto Federacijos pirmininko pranešimą apie Federacijos veiklą, jį tvirtina;

55.2. įvertina finansų kontrolės grupės pranešimą bei papildo, keičia jos Nuostatus;

55.3. papildo, keičia Federacijos Įstatus;

55.4. tvirtina veiklos kryptis;

55.5. priima suvažiavimo nutarimus;

55.6. renka Federacijos pirmininką, Finansų kontrolės grupes vadovą.

 1. Suvažiavimo nutarimai priimami balsų dauguma, Įstatų pakeitimai-2/3 balsų dauguma.
 2. Suvažiavimui svarstyti klausimai turi būti pateikti Tarybai prieš 1 mėnesį, neeilinio suvažiavimo – 14 kalendorinių dienų iki suvažiavimo pradžios. Neįtraukti į suvažiavimo darbotvarkę klausimai svarstomi, jei suvažiavimo delegatai balsų dauguma pritaria jų įtraukimui į darbotvarkę. Tokius pasiūlymus turi teisę pateikti profesinės sąjungos vardu jos įgaliotas suvažiavimo delegatas, Federacijos Taryba, Federacijos Valdyba.
 3. Suvažiavimo nutarimai privalomi visoms Federacijos profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams bei kitiems junginiams ir jų renkamiems organams.

 

Federacijos Taryba

 1. Atsakinga už visą Federacijos darbą tarp suvažiavimų.
 2. Federacijos taryba yra kolegialus vadovaujantis organas, veikiantis tarp suvažiavimų. Taryba svarsto ir priima nutarimus visais Federacijos veiklos klausimais, kurie nėra išimtinė suvažiavimo kompetencija.
 3. Tarybos nariais yra profesinių sąjungų pirmininkai ir pagal Įstatų 40 str. nustatytą kvotą deleguoti profesinių sąjungų atstovai, taip pat Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai bei Taryboje patvirtinti sektorių vadovai. Tarybos nariai, dėl svarbių priežasčių negalintys dalyvauti Tarybos posėdyje, atsiunčia įgaliotą organizacijos renkamo organo narį. Į Tarybos posėdžius kviečiamas Finansų kontrolės grupės vadovas.
 4. Tarybos nariai tarp suvažiavimų gali keistis. Profesinei sąjungai išrinkus naują pirmininką arba naujus atstovus į Tarybą, jie tampa Tarybos nariais vietoje buvusiųjų.
 5. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus arba 1/3 Tarybos narių raštišku siūlymu, Valdybos nutarimu.
 6. Tarybos funkcijos:

64.1. tvirtina Federacijos veiklos ataskaitą už praėjusius metus bei veiklos planą ir sąmatą kitiems metams, Valdybos sudėtį, finansų kontrolės grupės narius, išrinktus sektorių (jaunimo, moterų ir kitų) vadovus, aktyvo mokymo planus ir išlaidas;

64.2. Valdybos siūlymu tvirtina ir atleidžia Federacijos pirmininko pavaduotojus, kitus Federacijos darbuotojus;

64.3. nustato nario mokesčio dydį, kurį  profesinės sąjungos moka Federacijai;

64.4. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis, tarp jų ir su užsienio profsąjungomis,  klausimus;

64.5. tvirtina  Federacijos vadovų ir darbuotojų etatus, atlyginimus  ir kitas išmokas;

64.6. tvirtina, keičia Valdybos, Finansų kontrolės grupės narius;

64.7. tvirtina šakos kolektyvines ar bendradarbiavimo sutartis su darbdaviais, jų organizacijomis bei  valstybės institucijomis. Kontroliuoja jų vykdymą;

64.8. įgyvendina suvažiavimo iškeltus uždavinius, sprendžia visus tarp suvažiavimų iškilusius klausimus;

64.9. priima sprendimą dėl Federacijos buveinės;

64.10. formuoja sektorius savo nutarimais, tvirtina sektoriaus nuostatus;

64.11. sprendžia Federacijos ilgalaikio turto pardavimo, pirkimo, iškeitimo ir perdavimo klausimus;

64.12. sprendžia dėl Federacijos atstovavimo įvairiose profesinių sąjungų, kitų institucijų priemonėse, renka delegatus, tvirtina atstovus, nustato jų įgaliojimus;

64.13. priima sprendimą dėl streiko skelbimo šakoje;

64.14. sudaro ir tvirtina streiko organizacinį komitetą;

64.15. nutaria kviesti Federacijos  suvažiavimą. Nustato jo datą ir vietą;

64.16. steigia Federacijos fondus, tvirtina jų Nuostatus;

64.17. organizuoja  pelno nesiekiančią ūkinę veiklą;

64.18. tvirtina Federacijos Garbės narius.

 

 

 

Federacijos Valdyba

 1. Federacijos Valdyba yra Federacijos kolegialus valdymo organas. Valdyba organizuoja Federacijos veiklą tarp Federacijos Tarybos posėdžių.
 2. Federacijos Valdybą sudaro Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir Taryboje patvirtinti nariai.
 3. Valdybos nariai ir jų skaičius tvirtinami Taryboje Federacijos pirmininko teikimu, atsižvelgiant į iškilusius uždavinius, šakos ir Lietuvos regionų specifiką, kandidatų kompetenciją ir aktyvumą.
 4. Vykdo strateginį planavimą, kontroliuoja planų vykdymą.
 5. Svarsto Federacijos veiklos ataskaitą už praėjusius metus bei veiklos planą ir sąmatą kitiems metams ir teikia Federacijos Tarybai tvirtinti.
 6. 69. Teikia Federacijos Tarybai tvirtinti pirmininko, pirmininko pavaduotojų kandidatūras, Federacijos darbuotojų etatus, jų vykdomų funkcijų projektus, atlyginimus ir kitas išmokas,
 7. Federacijos Valdyba kompetencijos ribose atlieka Federacijos Tarybos funkcijas tarp posėdžių, vykdo Tarybos nutarimus, sprendžia kitus Tarybos pavestus klausimus.
 8. Siūlo Federacijos Tarybos posėdžių laiką, vietą, darbotvarkę.
 9. Valdybos nariui negalint atlikti savo pareigų, jis keičiamas Tarybos nutarimu.
 10. Su Valdybos nutarimais supažindinami Federacijos Tarybos nariai.
 11. Jei 1/3 Federacijos Tarybos narių nepritaria Valdybos nutarimui, klausimas nagrinėjamas ir nutarimas priimamas Federacijos Taryboje.
 12. Valdybos posėdžiai gali būti vykdomi tiesioginio dalyvavimo arba techninėmis priemonėmis. Nutarimai priimami dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja arba išreiškia nuomonę techninėmis priemonėmis daugiau kaip 1/2 Valdybos narių.

 

Finansų kontrolės grupė

 1. Finansų kontrolės grupę sudaro 3 nariai. Grupės pirmininkas renkamas suvažiavime ir yra sekančio suvažiavimo delegatas. Kiti 2 grupės nariai, Finansų kontrolės grupės pirmininkui pasiūlius, tvirtinami Federacijos Taryboje.
 2. Grupė kasmet tikrina Federacijos finansinę veiklą, pristato Federacijos Tarybai raštišką ataskaitą. Kiekviename suvažiavime pristatomas išsamus grupės veiklos pranešimas.
 3. Grupės vadovui negalint vykdyti savo pareigų ar dėl kitų ypač svarbių priežasčių, Federacijos Tarybos narių balsų dauguma  jo vietoje paskiriamas kitas vadovas.
 4. Federacijos, jos narių finansinės veiklos patikrinimus atlieka Federacijos finansų kontrolės grupės nariai, vadovaudamiesi Federacijos suvažiavimo patvirtintais Finansų kontrolės grupės Nuostatais. Federacijos Finansų kontrolės grupės nariai ir Federacijos finansininkas turi teisę tikrinti profesinių sąjungų  – Federacijos narių surenkamo ir pervedamo į Federaciją nario mokesčio dokumentus. Tuo tikslu:

79.1. naudojasi tikrinamų Federacijos narių finansiniais dokumentais, patikrinimo rezultatus įformina aktu;

79.2. Finansų kontrolės grupės pasiūlymai Federacijos valdymo organams bei  Federacijos nariams yra privalomi ir turi būti įvykdyti per  nustatytus terminus.

 

Federacijos pirmininkas

 1. Privalo turėti ne mažesnį kaip 1 metų narystės Federacijai priklausančioje profesinėje sąjungoje stažą.
 2. Yra Federacijos Tarybos, Valdybos narys ir suvažiavimo delegatas.
 3. Kviečia Tarybos ir Valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja.
 4. Priima ir atleidžia Federacijos samdomus darbuotojus, kurių kandidatūras derina Valdyba ir patvirtina Taryba.
 5. Vadovaudamasis suvažiavimo, Federacijos Tarybos ir Valdybos nutarimais, vykdo ūkinę ir finansinę Federacijos veiklą. Atsako už Federacijos lėšų ir turto panaudojimą.
 6. Jei Federacijos pirmininko vieta tampa laisva, šias pareigas laikinai eina pirmininko pavaduotojas arba vienas iš Valdybos narių, kuris per mėnesį privalo sukviesti Tarybos posėdį, kuriame privaloma priimti nutarimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius sukviesti neeilinį suvažiavimą pirmininko rinkimams.
 7. Gali būti atleistas prieš laiką neeiliniame Federacijos suvažiavime, jeigu jam 2/3 Federacijos Tarybos narių pareiškia nepasitikėjimą.
 8. Įgalioja Federacijos Tarybos, Valdybos narius ar Federacijos atsakingus darbuotojus atstovauti Federacijai svarbiuose renginiuose.
 9. Tuo atveju, kai įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojų kolektyvas perduoda Federacijai gynimo ir atstovavimo teises, su įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais ar jų įgaliotais atstovais pasirašo kolektyvines sutartis.
 10. Iškilus būtinybei, kai nėra galimybės sukviesti Federacijos Valdybos posėdžio, pasikonsultavęs su Valdybos nariais telefonu arba elektroniniu paštu, priima sprendimus ir apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoja Federacijos Tarybos ir Valdybos narius.
 11. Esant būtinumui kviečia Valdybos posėdžius, bet ne rečiau kaip kartą į ketvirtį.
 12. Be atskiro įgaliojimo dalyvauja teismuose, gina Federacijos, jos narių ir profesinių sąjungų nario ar narių teises teismuose.
 13. Organizuoja konsultacijas ir derybas su darbdaviais, jų organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis.
 14. Federacijos vardu pasirašo šakos kolektyvines, bendradarbiavimo ir kitas sutartis.

 

Federacijos pirmininko pavaduotojas

 1. Yra Federacijos Valdybos ir Tarybos narys.
 2. Vykdo Federacijos pirmininko pavedimus ir nurodymus.
 3. Nesant Federacijos pirmininko arba jam negalint vykdyti pareigų, laikinai atlieka Federacijos pirmininko funkcijas.

 

Federacijos lėšos ir turtas

 1. Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke, gali leisti savo spaudos leidinius, turėti simboliką.
 2. Federacija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
 3. Federacijos turtas yra turimos lėšos, Federacijos nuosavybėje esantys pastatai, įrengimai, transporto priemonės, patalpos, inventorius ir kitas įstatymiškai neribojamas turtas.
 4. Federacija savarankiškai disponuoja savo lėšomis ir turtu, užtikrina naudojimo viešumą.
 5. Federacijos turtą taip pat sudaro nario mokesčiai, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, parama ir kitos gautos lėšos.
 6. Išstojusiems arba pašalintiems iš Federacijos nariams nario mokesčio įnašai negrąžinami, jie netenka teisės į bendrą Federacijos turtą ir lėšas, išskyrus tuos fondus, kurių veiklos nuostatuose tai nustatyta.
 7. Federacijos suvažiavimo renkamiems ir Taryboje tvirtinamiems etatiniams darbuotojams, jų neišrinkus ar nepatvirtinus tolesniam darbui, išmokama Federacijos finansinės politikos „Finansinis turtas ir apskaita“ numatytos išmokos, priklausomai nuo dirbtų Federacijoje metų.
 8. Turimos Federacijos patalpos ir kitas nekilnojamas turtas gali būti iškeistas, parduotas ar perduotas tik Federacijos Tarybos 4/5 narių balsų daugumos nutarimu.

 

Federacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

 1. Federacija gali būti reorganizuota ar jos veikla nutraukta suvažiavimo delegatų 4/5 balsų daugumos nutarimu, kai klausimas įtrauktas į dienotvarkę, kitais atvejais – Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Suvažiavimo patvirtinti Federacijos įstatai įsigalioja nuo jų priėmimo.
 2. Visi šiuose Įstatuose neaptarti Federacijos veiklos klausimai sprendžiami Federacijos valdybos ir tarybos nutarimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Federacijos pirmininkė                                                            Diana Raitelaitienė

 

 

 

Iškilo problema ar tiesiog ieškai informacijos? Susisiek su mumis