LMPF | Dėl girininkijų darbuotojų kvalifikacijos vertinimo
18727
post-template-default,single,single-post,postid-18727,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Dėl girininkijų darbuotojų kvalifikacijos vertinimo

Dėl girininkijų darbuotojų kvalifikacijos vertinimo

LMPF Taryba buvo nutarusi VMU administracijai pateikti klausimus dėl girininkijų darbuotojų kvalifikacijos verinimo tvarkos, susijusios su girininkijų optimizavimu.  Gavome VMU Personalo skyriaus vadovės Izoldos Baltutės  atsakymus.

Pasirinktas variantas, kai VMU girininkijų darbuotojų profesinės kompetencijos ir dalykinės
savybės yra vertinamos tik pagal teorinį testą ir atsakymų į 8 klausimus žodžiu. Kodėl į kvalifikacijos vertinimą nėra įtraukti turimo išsilavinimo, profesinės patirties stažo, dabartinių pareigų atlikimo kokybės, visuomeninio aktyvumo, asmeninių savybių kriterijai?

 Dalykinės savybės bei visuomeninis aktyvumas bus vertinamas testo žodžiu (pokalbio) metu. Formalus atitikimas užimamoms pareigoms neplanuojamas vertinti, nes įmonėje visi jį atitinka.

Kaip turėtų dalyvauti kvalifikacijos vertinime kitų to paties RP girininkijų, neturinčių priskirtų
profesionalios medžioklės plotų, darbuotojai, jeigu jie nori dalyvauti atrankoje į girininkiją, kuriai priskirti profesionalios medžioklės plotai?

 Testo žodžiu metu darbuotojui prioritetų tvarka įvardinus girininkijas, į kurias pageidautų pretenduoti, jei bent vienai jų priskirti profesionalios medžioklės plotai, būtų pateikiami papildomi du klausimai, susiję su medžioklės veiklos vykdymu.

Ar gali girininkijos darbuotojas, dirbantis girininkijoje, kuriai priskirti profesionalios medžioklės plotai, ir kuris ruošiasi pretenduoti į tos girininkijos specialisto pareigas, neatsakinėti į 5 papildomus klausimus, jei jis su profesionalia medžiokle niekaip nėra susijęs?

Atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su profesionalia medžiokle turėtų tie darbuotojai, kurie pretenduotų į girininkiją (įvardintų tarp prioritetinių girininkijų), kuriai priskirti profesionalios medžioklės plotai.

Kodėl Apraše nėra numatyta kvalifikacijos vertinimo komisijų rezultatų, nulemiančių
darbuotojų likimą, apeliacijos galimybė? Ar tai turės būti vykdoma darbo ginčo arba teismine tvarka? 

Taip, minima „apeliacijos“ galimybė galės būti realizuota darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, įtvirtinta Darbo kodekso IV dalyje.

Paaiškiname, kad sudarytos komisijos įgyvendins darbdavio funkcijas, kaip ir jas įgyvendintų darbdavio „apeliacinis“ organas, jei toks būtų sudarytas. Tiek kvalifikacijos vertinimo rezultatai, tiek, jei būtų sudarytas, „apeliacinio“ organo sprendimai būtų skųstini lygiai taip pat kaip ir kiti darbdavio sprendimai darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

Tad, jei rastųsi tokie atvejai, kai darbuotojai norėtų kvestionuoti kvalifikacijos vertinimo rezultatus ar (ir) jais nulemtus sekančius darbdavio sprendimus (pvz., darbuotojo manymu darbdavys netinkamai vykdė darbo teisės normas, susijusias su kvalifikacijos vertinimu, lemiančiu tam tikras pasekmes darbuotojui tolesniuose darbo santykiuose ir pan.), tai atitiktų darbo ginčo sampratą, todėl įmonės manymu, visais atžvilgiais efektyviausia ir racionaliausia, kad tokius atvejus nagrinėtų oficialūs, valstybės vardu darbo ginčus nagrinėjantys organai, o ne to paties darbdavio sudarytas „apeliacinis“ organas, po kurio sprendimų lygiai taip pat galėtų būti kreipiamasi į darbo ginčus nagrinėjančius organus.

Kita vertus, jei minimos „apeliacijos“ galimybė neįtvirtinta, tai nereiškia, kad darbuotojai dėl kvalifikacijos vertinimo apskritai negalėtų pateikti darbdaviui kažkokių, jų manymu, reikšmingų aplinkybių, kurias įvertinęs darbdavys turėtų vienaip ar kitaip sureaguoti. Galbūt tai būtų kažkokie aritmetiniai, techniniai suklydimai ar akivaizdžios aplinkybės apie netinkamą komisijos pareigų atlikimą ir pan. Akivaizdu, kad tokie atvejai būtų vertinami ir būtų siekiama pasitvirtinusias klaidas ar netinkamo pareigų vykdymo situacijas taisyti nelaukiant, kol darbuotojas kreipsis į darbo ginčus nagrinėjančius organus.

Jei kvalifikacijos vertinimo dokumentai konfidencialūs, kaip darbuotojui sužinoti, ar jam
teikiamas siūlymas atitinka jo kvalifikacijos įvertinimo rezultatų eiliškumą?

 Apraše numatyta, kad „Kandidatas turi teisę susipažinti su savo kvalifikacijos vertinimo dokumentais“. Taigi, bet kuriam kandidatui pageidaujant, neatskleidžiant kitų kandidatų  asmens duomenų būtų sudaryta galimybė susipažinti su jo kvalifikacijos vertinimo dokumentais (pvz.,  susipažinti su besikreipiančio darbuotojo kvalifikacijos vertinimo rezultatų balais ir jo vieta po vertinimo konkuravusių darbuotojų atžvilgiu). Jei po susipažinimo su pateiktais kvalifikacijos vertinimo dokumentais darbuotojas visgi nepasitikėtų kvalifikacijos įvertinimo rezultatais, jis turėtų kreiptis į darbdavį nurodydamas pagrįstas to aplinkybes. Manytume, kad kreipimasis galėtų būti vertinamas tik tiek, kiek tai galėtų būti susiję su galimai padarytomis aritmetinėmis, techninėmis klaidomis  ar panašiomis aplinkybėmis. Jei klaidos atvejai nebūtų nustatyti, darbuotojui būtų siūloma klausimą spręsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 

Kada bus vykdomas kvalifikacijos įvertinimas tiems darbuotojams, kurie paskirtą dieną turi
nedarbingumą, yra teisėtai išvykę ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negali dalyvauti
kvalifikacijos vertinime? Kada bus vertinami darbuotojai, esantys motinystės-tėvystės
atostogose?

Kvalifikacijos vertinime nedalyvavusiems dėl svarbių priežasčių darbuotojams kvalifikacijos vertinimas vyks atskirai – generalinio direktoriaus nustatytu laiku. Dėl esančių motinystės-tėvystės atostogose – jiems nepageidaujant jų kvalifikacija apraše planuojamu būdu negalės būti įvertinama. O jei ir būtų įvertinama, šių kategorijų darbuotojams jokios pasekmės susijusios su darbo sutarties nutraukimu ar nesutikimu keisti darbo sutarties sąlygas negalėtų kilti dėl jiems darbo teisės normose įtvirtintų taikomų garantijų. Pvz., Darbo kodekso 61 str. numatytų darbo sutarties apribojimų laikotarpiu, kvalifikacijos vertinimas apsaugas turinčių darbuotojų atžvilgiu neįmanomas, nebent jie patys to pageidautų. Tad jų kvalifikacija galėtų būti vertinama tik pasibaigus DK 61 str. numatytų apribojimų laikotarpiui.

Ar kvalifikacijos įvertinimų eilė bus sudaroma po visų darbuotojų įvertinimo, t. y. ir po
nedalyvavusių paskirtą dieną dėl pateisinamų priežasčių?

Taip.

Kokia tolesnė procedūra, jei darbuotojas atsisako pagal eiliškumą jam siūlomos girininkijos, o pageidauja dirbti kitoje girininkijoje?

Darbuotojui bus teikiamas vienas siūlymas į laisvą aukščiausiai nurodytą darbuotojo nurodytų pageidaujamų darbo vietų sąraše vietą. Jei darbuotojas nesutiks, jam bus teikiamas įspėjimas ir siūloma užimti laisvas jo kompetencijas atitinkančias pareigas.

Kaip bus išsaugomos darbo vietos esantiems motinystės-tėvystės atostogose? Ar į jas nebus leidžiama pretenduoti atrankoje kitiems kandidatams?

 Pareigas, į kurias po motinystės-tėvystės atostogų turi sugrįžti darbuotojas, po kvalifikacijos vertinimo bus siūloma užimti darbuotojui terminuotai.

Ar kvalifikacijos vertinime turėję dalyvauti, bet neatvykę ne dėl pateisinamų priežasčių ir gavę 0 balų, bus vertinami kaip vienodos kvalifikacijos, t. y. surinkę vienodai balų ir dėl teisės pasilikti bus vertinami pagal DK ir VMU KS nurodytus kriterijus?

Tikime, kad tokių situacijų nebus, nes nedalyvauti darbo metu organizuojamame kvalifikacijos vertinime, žinant, kad tokiu atveju kvalifikacija bus įvertinta 0 balų, nebūtų racionalu iš darbuotojo pusės.

Tačiau, jei visgi taip nutiktų, remiantis aprašu, ne dėl svarbių priežasčių nedalyvavusiems kvalifikacijos vertinime darbuotojams bus skiriama 0 balų ir tokiu atveju jie konkuruotų būti paliktais dirbti (jei žinoma būtų laisva darbo vieta, dėl kurios galėtų būti konkuruojama) su tiek pat balų įvertintais kandidatais, atsižvelgiant į pirmenybės teisės kriterijus, nustatytus DK 57 str. 3 d. ir VMU KS.

Ar kvalifikacijos vertinimas ir atrankos vykdymas neturėtų būti atskiri procesai, o tam parengti atskiri Aprašai?

Tai susiję procesai ir vienas kitą įtakojantys, todėl tikslinga jų procesus nusimatyti viename apraše.

Ar nėra per anksti jau kvalifikacinio vertinimo metu reikalauti, kad darbuotojas įvardintų
pageidaujamą girininkiją, jei dar su Jungtine atstovybe nesuderinti ir VMU valdyboje
nepatvirtinti optimizuotų girininkijų sąrašai? 

Girininkijų skaičius valdybai ir profesinėms sąjungoms jau pristatytas. Kiekvienas regioninis padalinys rengęs girininkijų projektus turėjo dar kartą galimybę įvertinti jų projektus ir teikti naujus pasiūlymus. Keletas padalinių juos pateikė ir į juos buvo atsižvelgta. Todėl įmonės nuomone, kvalifikacijos vertinimo metu nebus per anksti darbuotojui įvardinti pageidaujamą dirbti girininkiją.

Ar nebūtų logiška atrankos procesą pradėti vykdyti, kada bus su Jungtine atstovybe suderintos ir VMU valdyboje patvirtintos girininkijų raštinių lokacijos vietos, konkretus pareigybių skaičius girininkijoje, pareigybių aprašymai ir funkcijos, kad darbuotojai galėtų žinoti į ką ir kokiomis sąlygomis pretenduoja?

 Girininko pareiginiai nuostatai ir funkcijos iš esmės nesikeis (numatomi tik redakcinio pobūdžio pakeitimai), naujos pareigybės – girininkijos specialisto – pareiginiai nuostatai bus pateikti iki atrankos.

Sujungus girininkijas, daugumai darbuotojų nuo gyvenamosios vietos nutols darbo vieta. Kaip bus kompensuojamos papildomos išlaidos kelionei, ypač kai tai aktualu dabar, pabrangus degalams? Gal bus leidžiama tam tikslui naudotis tarnybiniu transportu?

 Kasdieninis vykimas įmonės (tarnybiniu) transportu nuo gyvenamosios vietos iš/į darbo vietą vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais nėra galimas, tačiau  yra galimybė tarnybinį automobilį laikyti prie namų, jei kitą dieną racionaliau vykti iš namų nei girininkijos ar administracijos. 

Kaip bus organizuojamas optimizuotos girininkijos specialistų darbas: ar bus jiems pritvirtintos teritorijos, ar priskirtos veiklos sritys, ar visi vykdys vienodas funkcijas?

Darbo organizavimas girininkijoje nesikeis lyginant su dabartiniu: girininkijos (struktūrinio padalinio) vadovas girininkas, jam pavaldžios pareigybės – girininkijos specialistai vykdys funkcijas, numatytas pareigybės pareiginiuose nuostatuose, kurias deleguos tiesioginis vadovas.

 Sujungus girininkijas, ženkliai didės girininkijų darbuotojų darbų apimtys. Patirtis rodo, kad
VMU sunkiai pavyksta sukomplektuoti personalą, todėl bus optimizuotų girininkijų su
neužimtomis pareigybėmis. Kaip bus sprendžiama ši problema ir kaip (kokia finansine
išraiška) numatoma kompensuoti tokios optimizuotos girininkijos darbuotojams už padidėjusį darbo krūvį dėl nesančio darbuotojo?

Optimizavus girininkijas, girininkijų darbuotojams tenkančios darbų apimtys bus suvienodintos, kadangi priklausomai nuo veiklos apimčių kiekvienoje girininkijoje nustatomas skirtingas darbuotojų skaičius (nuo 3 iki 5 specialistų girininkijoje, be papildomo specialisto medžioklės plotų priežiūrai). Dėl naujų darbuotojų paieškų, manome, kad įgyvendinus planuojamus pokyčius (bazinio darbo užmokesčio lygio pakėlimą) rasime naujus reikiamus darbuotojus. Jei  bus tokios situacijos, kai dėl nesančio darbuotojo kitiems darbuotojams didėtų darbo krūvis, kompensavimas būtų vykdomas pagal iki šiol įmonėje taikomą praktiką.

Pažymime, kad girininkijose dirbančių darbininkų darbo sutarties sąlygos nesikeis.