LMPF | DĖL VMU VALDYMO MODELIO KEITIMO
18463
post-template-default,single,single-post,postid-18463,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

DĖL VMU VALDYMO MODELIO KEITIMO

DĖL VMU VALDYMO MODELIO KEITIMO

LMPF atstovų susitikimo su Aplinkos ministru 2021 m.  lapkričio 22 d. metu buvo gautas pažadas, kad į LMPF pateiktus klausimus dėl VMU valdymo modelio keitimo iš VĮ į AB bus atsakyta raštu. Šiandien, 2022 m. sausio 11 d.,  pagaliau gautas  atsakymas:

DĖL LMPF PATEIKTŲ KLAUSIMŲ

Dėkojame už Jūsų domėjimąsi VĮ Valstybinių miškų urėdijos veikla ir priimamais politiniais sprendimais, kurie susiję su įmonės veikla. Teikiame Aplinkos ministerijos specialistų atsakymus į Jūsų pateiktus klausimus:

1   klausimas. Įvykdžius valstybinių miškų urėdijų reformą buvo tvirtinama, kad VMU valdymo forma tinkama, atitinka EBPO rekomendacijas ir jos neplanuojama keisti. Kodėl staiga VMU atsirado į AB pertvarkomų įmonių sąraše?

Atsakymas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijos nėra vienkartinis ir nekintantis dokumentas. Prieš Lietuvos įstojimą į EBPO pateiktose rekomendacijose pagrindinė sąlyga buvo atskirai veikiančių valstybės įmonių miškų urėdijų konsolidavimas į vieną įmonę. Ši rekomendacija ir buvo įvykdyta kaip suplanuota. Tačiau šiandieninėse EBPO rekomendacijose Lietuvai ne tik siūloma visiškai atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos juridinių asmenų, tačiau EBPO atliktoje Lietuvos valstybės valdomų įmonių valdymo apžvalgoje konkrečiai teigiama, kad „<…> Planai Miškų urėdiją pertvarkyti į ribotos atsakomybės bendrovę žymiai pagerintų įmonės valdymo tvarką, kai kuriuos sprendimų priėmimo įgaliojimus iš valstybės perkeltų valdybai. <…> Vyriausybės naujoji pozicija, raginanti pertvarkyti Miškų urėdiją, atitinka darbo grupės rekomendaciją, nes toks pakeitimas sustiprintų valdybą ir jos gebėjimus profesionaliai prižiūrėti įmonę“. Todėl visos šiuo metu veikiančios valstybės įmonės, įskaitant VĮ Valstybinių miškų urėdiją, bus pertvarkytos į kitos teisinės formos juridinius asmenis ir tai yra numatyta Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane, kuriam   Lietuvos   Respublikos    Vyriausybė    pritarė    2021 m. lapkričio    10    d.    pasitarime. VĮ Valstybinių miškų urėdijai pagal jos veiklos pobūdį ir atsižvelgiant į juridinių asmenų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, tinkamiausia ir vienintelė galima jai veikti teisinė forma yra akcinė bendrovė (arba uždaroji akcinė bendrovė).

2   klausimas. Pradėjus susitarimo dėl miškų (toliau – NMS) bendrakūros procesą, buvo deklaruojama, kad jokie sprendimai priimami nebus, kol nepasirašytas NMS. Kodėl VMU įtraukta į pertvarkomų valstybės įmonių sąrašą, nelaukiant NMS?

Atsakymas. Nacionalinio susitarimo dėl miškų (toliau – NMS) tikslas – parengti nacionalinį dokumentą, deklaruojantį bendras nuostatas dėl ilgalaikės subalansuotos miškų politikos krypčių, atsakantį į klausimus, kaip turėtų būti ūkininkaujama saugomų teritorijų ir kituose miškuose, kartu užtikrinant medienos sektoriaus aprūpinimą žaliava. Vienu iš proceso tikslų taip pat laikytinas su miškais susijusios teisėkūros stabilizavimas. Todėl buvo ir šiuo metu yra deklaruojama, jog tol, kol vyksta NMS procesas, yra susilaikoma nuo Miškų įstatymo keitimo, bet ne nuo visų su miškais susijusių sprendimų priėmimo. Kadangi klausimas dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos juridinio statuso nėra svarstomas NMS proceso metu, todėl galutinis NMS dokumentas ir neįtakos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. pasitarime priimtų sprendimų. Taip pat pažymėtina, kad tai yra tik Vyriausybės planas, kaip turėtų būti pertvarkomos valstybės įmonės, tačiau sprendimą dėl to 2023 metais priims Lietuvos Respublikos Seimas, nes VĮ Valstybinių miškų urėdijos teisinės formos pakeitimui būtini įstatymų pakeitimai. Atitinkamai šie įstatymų pakeitimai jau bus rengiami ir svarstomi užbaigus NMS procesą.

3     klausimas. Pertvarkymo plane numatomas turto, investuojamo į bendrovę, nustatymas. Kokiu principu valstybiniai miškai, kaip turtas bus perduoti AB – patikėjimo teise valdyti ar nuosavybės, laikantis nuomonės, kad AB akcininkas yra valstybė?

Atsakymas. Įgyvendinus Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą ir pasikeitus VĮ Valstybinių miškų urėdijos juridiniam statusui, akcinė bendrovė valstybinius miškus ir toliau įstatymų nustatyta tvarka valdys patikėjimo teise, jie netaps bendrovės nuosavybe. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis numato, kad Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklauso, be kita ko, valstybinės reikšmės miškai.

4    klausimas. AM internetiniame tinklalapyje teigiama, kad AB bus paprasčiau pritraukti lėšas investavimui ir modernizavimui. Ką tai reiškia? Jeigu numatoma pritraukti tas lėšas iš šalies – iš kur ir kokiais būdais?

Atsakymas. Ši nuostata galioja visų akcinių bendrovių atveju, lyginant jas su valstybės įmonėmis. Konkrečiai miškų urėdijos atveju tai yra suprantama kaip papildoma galimybė, kuria būtų pasinaudojama esant poreikiui. Vertinant šiandienos situaciją, tokio poreikio papildomam lėšų pritraukimui nėra, o jam atsiradus ir būtų sprendžiamas klausimas, iš kur ir kokiais būdais tas lėšas pritraukti. Pažymėtina, kad akcinės bendrovės teisinė forma yra efektyvesnė ir pažangesnė dėl to, kad: (1) užtikrinamas efektyvesnis valstybės turto panaudojimas, sudaromos galimybės šio turto vystymui ir plėtojimui ateityje sumažinant valstybės lėšų poreikį investicijoms ir turto išlaikymo išlaidoms, (2) valstybės turto investavimu (valstybės įnašu) yra sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas, (3) sudaromos galimybės bendrovei skolintis nedidinant valstybės skolos rodiklių ir atitinkamai savarankiškai konkuruoti su privataus kapitalo bendrovėmis, (4) turtas naudojamas pagal paskirtį išlaikant jo vertę, o valstybė gauna pajamas dividendų forma.

5     klausimas. Ar AB bus keičiama jau nusistovėjusi VMU struktūra: centrinė administracija, regioniniai padaliniai, girininkijos?

Atsakymas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos dabartinė struktūra niekaip nepriklauso nuo įmonės statuso, todėl atitinkamai nenumatoma jos keisti, kiek tai susiję su valstybės įmonės pertvarkymu į akcinę bendrovę.

6      klausimas. Pertvarkymo plane numatyta vykdomų funkcijų (administravimo, komercinių ir kt.) peržiūra. Ar nebus išardoma VMU kompleksinė veikla, komercines funkcijas atskiriant nuo kitų?

Atsakymas. Nebelikus valstybės įmonės juridinio status, akcinės bendrovės statusas, skirtingai nuo biudžetinės ar viešosios įstaigos, leistų užtikrinti kompleksinės miškų ūkio veiklos tęstinumą ir neišskaidyti valstybinių miškų valdymo, vienoje valstybės valdomoje įmonėje suderinant ir ūkinę komercinę veiklą ir viešąsias paslaugas (specialiuosius įpareigojimus). Pažymėtina, kad VĮ Valstybinių miškų urėdiją pertvarkius į valstybės valdomą bendrovę, jos veikla ir įmonei keliami tikslai iš esmės nesikeis. Įmonė ir toliau vykdys kompleksinę miškų ūkio veiklą, ne tik sieks pelno, bet ir veiks kaip socialiai atsakinga, visuomenės ir valstybės interesus aplinkosaugos ar kitose srityse užtikrinanti įmonė.

7  klausimas. Jeigu funkcijos bus atskirtos, kam bus perduotos nekomercinės funkcijos – kitiems juridiniams asmenims, dukterinei įmonei ar kt.?

Atsakymas. Šiuo metu nėra apsispręsta dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos vykdomų viešojo administravimo funkcijų. Paprastai viešojo administravimo funkcijos turėtų būti perduodamos kitiems viešojo administravimo subjektams, tačiau svarstytini ir įstatymų pakeitimai, suteikiantys valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms galimybę vykdyti viešojo administravimo funkcijas.

8   klausimas. AM teigia, kad pertvarkius į AB, VMU veikla taps skaidresnė. Tačiau VMU ir šiuo metu tiek prekybą pagaminta produkcija, tiek pirkimus vykdo tik viešai. Kokiu būdu dar gali būti skaidrinama jos veikla?

Atsakymas. Akcinėje bendrovėje yra sudaromos valdybos iš nepriklausomų valdybos narių, kurios kompetencija yra tvirtinti bendrovės strategiją, paskirti ir atšaukti vadovą, o valstybės įmonės atveju – tai valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (ministerijos) kompetencija. Platesnės valdybos funkcijos suteikia bendrovei daug papildomos kompetencijos, užtikrina priimamų sprendimų skaidrumą ir objektyvumą savarankiškai atlikti savo funkcijas bei bendrovės valdymo depolitizavimą.

9   klausimas. Kas turima omenyje AM teigiant, kad VMU tapus AB, jos veikla taps atviresnė ir geriau suprantama? Kas jos veikloje šiuo metu yra nesuprantamo?

Atsakymas. Nors veikti atvirai ir suprantamai pristatyti savo veiklą visuomenei netrukdo ir šiandieninis valstybės įmonės statusas, o ir VĮ Valstybinių miškų urėdija vis aktyviau komunikuoja apie savo vykdomą veiklą bei plačiau įtraukia visuomenę į su miškais susijusių klausimų sprendimą, tačiau vietos tobulėti šioje srityje yra pakankamai daug, o jau aukščiau minėti akcinės bendrovės privalumai dėl jos galimybės veikti efektyviau, taikyti gerosios valdysenos praktikas, lanksčiau priimti operatyvinius sprendimus, kaip tik ir sudaro prielaidas veikti dar atviriau, dar suprantamiau komunikuoti apie savo veiklą.

10        klausimas. Kokią naudą, kaip teigia AM, iš pertvarkymo į AB turės VMU darbuotojai? Kaip pagerės darbo sąlygos, socialinės garantijos, bus išsaugotos darbo vietos, ar ženkliai pakils darbo užmokestis?

Atsakymas. Kadangi numatoma, jog esminės veiklos sąlygos, nei struktūra dėl urėdijos juridinio statuso pakeitimo nesikeis, tai ir darbuotojų skaičius, jų veiklos pobūdis, o kartu ir darbo sąlygos bei socialinės garantijos iš esmės nesikeis, tačiau dėl efektyvesnio veiklos organizavimo ir geresnio valdymo atsiras papildomos galimybės visiems urėdijos darbuotojams mokėti didesnius darbo užmokesčius, ypač tai vertinant sąsajoje su didesniais vadovų atlyginimais, ko neleidžia valstybės įmonių vadovų atlygio teisinis reglamentavimas.

11      klausimas. Ar teiginys apie AB veiklos efektyvinimą nereiškia, kad bus mažinama darbuotojų skaičius, didinamos ir intensyvinamos darbų apimtys?

Atsakymas. Darbuotojų skaičius nuo įmonės juridinio statuso tiesiogiai nepriklauso. VĮ Valstybinių miškų urėdijos veiklos specifika nesikeičia, todėl esminiam darbuotojų skaičiaus mažėjimui prielaidų nėra, siekiamybė yra išlaikyti kuo daugiau darbo vietų ir miškų sektorių palaikyti gyvybingą ir konkurencingą. Tam tikri pokyčiai gali būti neišvengiamai nulemti technologinio progreso, darbo našumo didinimo, tačiau gali būti kompensuojami diversifikuojant miškų urėdijos veiklą naujų su miškais susijusių veiklų vystymo kontekste.

12   klausimas. Mažinant VMU valdybos narių skaičių iki 5, darbuotojų atstovavimas valdyboje sumažėja per pusę – nuo 2 iki 1 nario. Koks numatomas darbuotojų atstovavimas AB valdymo organuose – valdyboje arba stebėtojų taryboje?

Atsakymas. Šiuo metu būtų pernelyg ankstyva spręsti dėl pertvarkytos į akcinę bendrovę Valstybinių miškų urėdijos kolegialių valdymo organų būsimos sudėties, tačiau Aplinkos ministerija sieks užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai atstovaujami ir pertvarkytos bendrovės kolegialiuose valdymo organuose.

 

 

Aplinkos viceministras                                                                                                                               Danas Augutis