LMPF | Nacionalinė miškų vizija
18378
post-template-default,single,single-post,postid-18378,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Nacionalinė miškų vizija

Nacionalinė miškų vizija

Nacionalinė miškų vizija buvo sukurta per Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) antrą bendrąjį forumą rugsėjo 29 d. Jos tekstas suformuluotas forumo metu dirbusių mišrių grupių pateiktų vizijų teiginių pagrindu. Šiuos teiginius ir sektorinių grupių veiklos rezultatus į vieningą viziją integravo iš NMS koordinacinės grupės narių sudaryta redakcinė grupė. Apmaudu, kad labai mažai buvo atsižvelgta į konkretesnius miško darbuotojų sektorinės grupės siūlymus vizijai. Dar yra vilties konkretesnius darbuotojams aktualius dalykus į NMS įtraukti paskutiniuose NMS rengimo etapuose.

NACIONALINĖ VIZIJA DĖL MIŠKŲ

Miškų vaidmeniui ir vertei sustiprinti Lietuvos miškingumas padidintas iki 40 proc. Išsaugotos ir formuojamos tvarios daugiau įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų apimančios miško ekosistemos. Taip svariai prisidedama švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie jos, išsaugant biologinę įvairovę, plėtojant bioekonomiką, vystant regionus, didinant miško indėlį kasdieniame žmonių gyvenime dabar ir ateityje.

Lietuvos miškai tvariai valdomi subalansavus socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus, užtikrinant miško ekosistemines paslaugas. Miškų politika remiasi jos teisinių, ekonominių ir informacinių priemonių darna, atsižvelgus į valstybinių ir privačių miškų ūkio ypatumus, atitinkamai kompensuojant miško valdų savininkams už veiklos apribojimus.

Daug dėmesio skiriama klimato kaitai atsparių, tvarių ir produktyvių miškų formavimui ir plėtrai. Stiprinant miškų vaidmenį kovoje su klimato kaita atsižvelgiama į biologinės įvairovės apsaugą, didinamas anglies kaupimas miškuose, tarp jų ir senėjančiuose, bei medienos produktuose.

Biologine įvairove turtinga gamta yra vertybė savaime, todėl yra saugoma. Saugomų teritorijų miškuose plėtojama gamtai palanki miškininkystė. Padidintas griežtai saugomų miškų plotas apima iki 10 proc. visų Lietuvos miškų, kuriuose sudarytos sąlygos formuotis sengirėms, o jų apsauga yra užtikrinama.

Miškų sektorius ekonomiškai gyvybingas, konkurencingas ir inovatyvus. Mediena naudojama kaskadiniu principu, siekiant didžiausios pridėtinės vertės ir naudos valstybei, o efektyviai panaudojant miško kirtimo liekanas didėja šalies energetinė nepriklausomybė. Lygiagrečiai skatinama nemedieninių miško produktų ir paslaugų ekonomika.

Didinama miškų rekreacinė ir kultūrinė vertė, jie plačiau pritaikomi, abipusiu savininkų ir visuomenės sutarimu naudojami rekreacijai, žmonių kultūriniams, dvasiniams ir sveikatingumo poreikiams.

Miškų sektorius yra patraukli darbo vieta žmonėms su nuolat gerėjančiu jų socialinių, sveikatos bei ekonominių poreikių tenkinimu, stiprėjančiu kolektyviniu/socialiniu atstovavimu, o miškininko profesija prestižinė. Miškininkų ir kitų sektoriaus darbuotojų kompetencija atliepia naujus kylančius iššūkius.

Miškų valdymui ir tvariai miškininkystei skirti sprendimai grindžiami ilgalaike patirtimi, šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir inovacijomis, kurioms gauti užtikrinamas deramas finansavimas, leidžiantis palaikyti reikiamą mokslo infrastruktūrą, rengti kompetentingus specialistus, nuolat informuoti ir šviesti visuomenę miškų klausimais.

Orginalus tekstas: https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/11/NMS-vizija-galutine.pdf