LMPF | Plungės medelynas skaičiuoja paskutines dienas
17935
post-template-default,single,single-post,postid-17935,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Plungės medelynas skaičiuoja paskutines dienas

Plungės medelynas skaičiuoja paskutines dienas

pie tai, kad Plungės me­de­lyną ruo­šia­ma­si už­da­ry­ti, kal­ba­ma jau ne­be pir­mus me­tus. Ta­čiau šįkart, at­ro­do, šioms kal­boms lem­ta iš­si­pil­dy­ti. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Vals­ty­binės miškų urė­di­jos Tel­šių pa­da­li­nio va­do­vas Ro­mual­das Zeb­čiu­kas, ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma kreip­tis į Plungė ra­jo­no merą ir tei­rau­tis, gal Sa­vi­val­dybė norėtų pe­rim­ti me­de­ly­no te­ri­to­riją sa­vo ži­nion.

Iš to­kių me­de­lynų – vie­ni nuo­sto­liai
Plun­giš­kiai, iš­girdę, kad mies­to pa­kraš­ty­je vei­kian­čio me­de­ly­no gy­va­vi­mas bai­gia­si, tik­riau­siai nu­stebs – ne vie­nas prie­š šven­tes, kaip ir dau­gelį metų iki tol, ten vy­ko pirk­ti Kalėdų eg­lutės.
„Pre­kia­vom eg­lutėm. Va­sarą dar pu­še­les au­gi­nom. Bet tik tiek. Prak­tiš­kai ten dau­giau nie­ko ne­be­vyks­ta“, – pa­ko­men­ta­vo R. Zeb­čiu­kas.
Pa­sak jo, mo­ty­vas už­da­ry­ti me­de­lyną yra tik vie­nas – eko­no­mi­nis.
„Tie pro­ce­sai vi­sam pa­sau­ly vyks­ta. Pa­žiūrė­kim į kai­my­nus lat­vius, kur vei­kia tik 2 ar 3 vals­ty­bi­niai me­de­ly­nai. O pas mus ne taip se­niai jų dar bu­vo 42. Iš­lai­ky­ti juos – ne­ra­cio­na­lu. Jei di­de­li me­de­ly­nai per­ka mo­der­nią tech­niką, tai ji bus nau­do­ja­ma kiau­rus me­tus. O to­kiuo­se me­de­ly­nuo­se kaip Plungės, pa­vyzd­žiui, daigų so­din­tu­vas rei­ka­lin­gas tik mėnesį ar du. Tai kas ga­li sau leis­ti iš­lai­ky­ti to­kius me­de­ly­nus?! Tai vals­tybės pi­nigų švais­ty­mas.“
R. Zeb­čiu­kas minė­jo, kad toks pa­ts li­ki­mas lau­kia ir Rie­ta­vo me­de­ly­no. Re­gio­ne liks veik­ti vie­nin­te­lis Tel­šių me­de­ly­nas, o ma­žes­ni, pri­klau­san­tys Vals­ty­bi­nei miškų urė­di­jai, už­da­ro­mi vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Daugiau: https://www.zemaiciolaikrastis.lt/aktualijos/plunges-medelynas-skaiciuoja-paskutines-dienas?fbclid=IwAR3uyHTmmm-NmzHSXM3jov67E1QY4gWpCVsvQst-J3Skl1zGebrpMVcK07k