LMPF | PAREIGINIAI NUOSTATAI YRA DARBO SUTARTIES BŪTINOJI SĄLYGA
17870
post-template-default,single,single-post,postid-17870,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PAREIGINIAI NUOSTATAI YRA DARBO SUTARTIES BŪTINOJI SĄLYGA

PAREIGINIAI NUOSTATAI YRA DARBO SUTARTIES BŪTINOJI SĄLYGA

Nors prieš porą metų buvo patvirtinti visų tuo metu buvusių pareigybių nuostatai, VMU administracija Jungtinei profesinių sąjungų atstovybei konsultacijoms pateikė naujus, tiek regioniniuose padaliniuose, tiek centrinėje administracijoje dirbančių darbuotojų pareiginių nuostatų projektus. Teigiama, kad darbuotojų pareiginiai nuostatai patikslinami ar praplečiami  funkcijomis, kurias faktiškai jie ir taip vykdo. Matyt kad tuo siekiama nepalikti nepriskirtų funkcijų, už kurias, kaip už papildomą, darbo sutartyje nenumatytą darbą, darbuotojai galėtų reikalauti papildomo apmokėjimo.

Tačiau pareiginių nuostatų pakeitimas nėra toks jau paprastas veiksmas. Jam atlikti reikalingas kiekvieno darbuotojo rašytinis sutikimas. Kaip žinia, visus darbo santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK). Jis tiksliai  apibrėžia darbo sutarties sąvoką, nustato darbo sutarties būtinąsias ir papildomas sąlygas. Darbo kodekse nurodyta, kad dar iki pradedant dirbti, darbuotojui turi būti pateikta informacija apie visas darbo sąlygas: darbo funkcijos atlikimo vieta, darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas, darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka, nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė, informacija apie įmonėje galiojančią kolektyvinę sutartį ir kita.

Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. Jos pakeitimai taip pat daromi tik raštu. Pati darbo sutartis laikoma sudaryta  tada, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 34 str.). DK 33 str. nurodyta, kad būtinosios darbo sutarties sąlygos  – tai  sutarimas dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbo vietos. Darbo funkcija yra laikomas tam tikrų veiksmų atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės ar kvalifikacijos darbas. Darbo funkcija apibrėžiama  pareiginiuose nuostatuose.

Taigi,  DK aiškiai nustato, kad darbo funkcijas apibrėžiantys pareiginiai nuostatai yra viena iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų, kurių keitimas yra darbo sutarties pakeitimas su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, nes vadovaujantis DK 45 str., pakeisti būtinąsias ar papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimą ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik darbuotojui raštiškai sutikus. Darbuotojo sutikimui arba nesutikimui dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitu darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje apsispręsti turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip penkių darbo dienų terminas. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės DK 57 str. nustatyta tvarka. Tas pats DK straipsnis nustato, kad dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo,  t. y. pakeitus be jo raštiško sutikimo, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Šioje vietoje darbuotojai turi būti atidūs, nes to nepadarius per tris mėnesius nuo  momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

Taigi, keičiant pareiginius nuostatus, darbuotojui turi būti pateiktas pasiūlymas keisti vieną iš darbo sutarties būtinųjų sąlygų, nustatytas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų apsisprendimo terminas, informuota apie galimybę nutraukti darbo santykius pagal DK 57 str. ir t.t.

Darbo santykių nutraukimas pagal šį straipsnį jau yra pakankamai gerai išbandytas nuo pat valstybinių miškų valdymo reformos pradžios ir juo per keletą reformos etapų pasinaudojo nemažai VMU darbuotojų. Vadovaujantis Darbo kodeksu ir VMU kolektyvine sutartimi, tokiu atveju  nutraukiant darbo sutartį, priklausomai nuo darbo stažo VMU, darbuotojui priklauso nuo 1 iki  5  vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių išeitinė išmoka, taip pat nuo 1 iki 3 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių SODROS  ilgalaikio darbo išmoka.

Juozas Ūsas

LMPF pirmininkės pavaduotojas