LMPF | TRADICINIS SUSITIKIMAS – NETRADICIŠKAI
17747
post-template-default,single,single-post,postid-17747,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

TRADICINIS SUSITIKIMAS – NETRADICIŠKAI

TRADICINIS SUSITIKIMAS – NETRADICIŠKAI

Lietuvos ir Latvijos Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos, tęsdamos ilgametę bendradarbiavimo tradiciją, kiekvienais metais rengia bendrus federacijų valdybų posėdžius. Juose aptariamos abiejų šalių giminingų profesinių sąjungų  aktualijos, problemos, pasidalinama veiklos patirtimi. Šiemet eilė rengti  susitikimą teko mūsų Federacijai. Buvo nutarta pasielgti netradiciškai – latvius pasikviesti į LMPF Tarybos posėdį, vykusį Rusnėje ir bendradarbiavimo reikalus aptarti bei praplėsti pažintis didesniame būryje. Į susitikimą šį kartą atvyko 9 kolegos iš Latvijos, vadovaujami Federacijos pirmininkės Ingunos Sinicos. Susitikime taip pat dalyvavo buvusi  ankstesnių susitikimų organizatorė, dabartinė  LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

LMPF Tarybos posėdyje buvo aptarta keletas profesinėms sąjungoms aktualių klausimų. LMPF pirmininkė Diana Raitelaitienė, kuri kartu vadovauja ir VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinei atstovybei (JA), informavo Tarybos narius apie vykdomas konsultacijas dėl VMU vidaus teisės dokumentų. Gauti iš VMU vidaus tvarkų projektai yra aptariami su JA nariais, renkami jų  siūlymai ir apibendrinti pateikiami VMU administracijai. Ne visos JA pastabos yra priimamos, tačiau administracija pateikia jų atmetimo argumentus. Nuo metų pradžios jau suderinti  29 VMU vidaus teisės dokumentai ir nuolat gaunami vis nauji jų projektai. Šiuo metu derinimo stadijoje yra Privalomų darbuotojų mokymo sąrašai, tobulinamos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir kiti teisės aktai. Taip pat D. Raitelaitienė informavo apie vykusias derybas dėl VMU kolektyvinės sutarties tobulinimo. Po derybų buvo pritarta  JA siūlymams  dėl laidojimo išmokos, mirus VMU darbuotojui, gavėjų sąrašo praplėtimo, dėl  dviejų laisvų dienų skyrimo profsąjunginei veiklai tvarkos supaprastinimo,  dėl tolesnio Laimo ligos tyrimo finansavimo darbuotojui, aptikus pas jį Laimo ligos antikūnių. Sutarta, kad,  nežiūrint kiek kartų darbuotojas per metus sirgs, už pirmas dvi sirgimo dienas bus mokama 100 proc. darbuotojo (pašalpos gavėjo) vidutinio darbo užmokesčio.  Jei VMU dirba abu vaiko susilaukę tėvai, išmoka gimus vaikui bus skiriama abiem tėvams,  o darbuotojui, pavaduojant nesantį darbuotoją ilgiau, kaip 1 mėnesį, padalinio vadovas, įvertinęs aplinkybes,  privalo nustatyti atitinkamo dydžio atlyginimo priedą. Taip pat sutarta, kad nuo liepos 1 d. panaikinama DUS nuostata, kuri apribojo darbuotojo galimybę gauti jo pareigybės lygiui nustatytą bazinį atlyginimą. KS priedas dėl šių punktų įteisinimo turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu. Diana Raitelaitienė padėkojo JA nariams, kurie skiria daug laiko šių sudėtingų dokumentų projektų nagrinėjimui ir teikia jiems daug ir esminių siūlymų.

Latvių Federacijos pirmininkė Inguna Sinica trumpai pasidalino savomis problemomis ir veiklos aktualijomis. Paaiškėjo, kad, jeigu mūsų federacijos daugumą sudaro miškininkai, tai  Latvijos federacijos pagrindas – medienos apdirbimo  pramonės darbuotojai. To priežastis – valstybinių miškų valdymo reforma, kurios metu drastiškai mažėjant darbuotojų skaičiui, mažėjo ir profesinių sąjungų narių.

Įpusėjus kadencijai, apie darbuotojų atstovavimą VMU valdyboje informavo jos pirmininkė, Miškotvarkos profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Pradžioje gana sunkiai sekėsi sutarti dėl svarbių darbuotojams klausimų, nes iš šalies atėjusi vadovybė nenorėjo pasitikėti (arba pernelyg tikėjo žiniasklaidoje suformuotu neigiamu miškininko/specialisto įvaizdžiu) VMU dirbančiais žmonėmis ir, neigdama jų ilgametį indėlį į įmonės rezultatus, blaškėsi tarp ilgamečių darbo metodų ir bandymų įvesti naujas, bet neišbandytas praktikoje, idėjas. Pasikeitus įmonės vadovybei, socialinis dialogas palengvėjo, bet bendra situacija daug nepasikeitė. Krentant medienos kainai, liko tos pačios problemos – neužpildyti etatai, dėl ko kitiems darbuotojams padidėja darbo krūvis, negaunant už tai atlygio, įjungtas maksimalus taupymo režimas, itin atidus visų investicijų vertinimas ir biudžeto stebėjimas, kad nebūtų liečiamas darbo užmokesčio fondas. Valdyboje sprendimai priimami balsų dauguma, todėl tenka  įdėti nemažai pastangų, norint įtikinti kitus nepriklausomus, iš verslo atėjusius valdybos narius priimti darbuotojų atžvilgiu teisingus sprendimus. Per tris metus valdybos nariai aplankė daugumą regioninių padalinių, o tai prisidėjo prie jų geresnio situacijos ir  įmonės darbo specifikos skirtinguose regionuose supratimo.

LMPF pirmininkės pavaduotojas Juozas Ūsas informavo apie Valstybinės darbo inspekcijos su partneriais vykdytą projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“. Projekto tikslas – skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, vystant socialinį dialogą ir sudarant sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.  LMPF gavo projekto finansavimą 5 renginiams. Kadangi tiek VMU, tiek AB „Šilutės baldai“, tiek AB „GRIGEO“ socialinis dialogas vyksta, kolektyvinės sutartys veikia, LMPF pasirinkta projekto kryptis buvo  organizuoti atvirus mokymus apie socialinį dialogą, darbo kodeksą, kolektyvinius darbo santykius, darbuotojų atstovavimą, darbo sąlygas, darbo apmokėjimą. Pirmas projekto LMPF renginys įvyko VMU Kazlų Rūdos RP 2019 m. gruodžio 18 d. Paskutinis – 2020 birželio 23 d. Radviliškio RP. Projekto renginiai dar vyko Šakių, Veisiejų ir Anykščių RP. Jų metu D. Raitelaitienė skaitė paskaitą apie darbuotojų darbo sąlygas ir darbuotojų saugą bei sveikatą, J. Ūsas – apie DK įteisintus kolektyvinius darbo santykius bei darbuotojų atstovavimą ir apie VMU kolektyvinės sutarties nuostatų privalumus, lyginant su DK. A. Vaitkevičiaus tema – PS veiklos organizavimas, narystės didinimas, Šiaurės šalių PS patirties pritaikymas. Penkiuose renginiuose dalyvavo apie  140 VMU  darbuotojų.  Beveik po kiekvieno renginio  1-2 darbuotojai iškart išreiškė norą stoti į PS. Šakių RP sustiprėjo idėja kurti savarankišką PS, kuri jau dabar įgyvendinta. Mokymais domėjosi ir kai kurių RP vadovai. Mokymai parodė, kad yra darbuotojų, kurie  mažai informuoti apie DK ir PS įstatyme numatytas profesinių sąjungų teises ir galimybes, turi mažai informacijos apie konkrečią jų veiklą, ne visi susipažinę su kolektyvine sutartimi ir jos nuostatomis. Tai formuoja PS užduotį – kontaktuoti ne tik su savo nariais, bet ir su visais darbuotojais. Darbuotojų atsiliepimai apie mokymų naudą buvo teigiami.

Savo pranešime LMPF organizatorius Algis Vaitkevičius informavo, kad šiais metais, siekiant profesinių sąjungų narystės plėtros, su miškininkais VMU regioniniuose padaliniuose pravesta 7 susitikimai. Juose dalyvavo apie 300 darbuotojų. Sausio mėnesį, kartu su  LMPF Tarybos posėdžiu, organizuoti mokymai Tarybos nariams ir profesinių sąjungų pirmininkams. Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai. Tikslas – kolektyvinės galios stiprinimas, profesinės sąjungos plėtra, darbuotojų informavimas. Vasario mėnesį įvyko susitikimas su mūsų BOA projekto rėmėjais Švedijoje.  Daug dėmesio skiriant individualiems pokalbiams, nuo metų pradžios į profesines sąjungas miškų sektoriuje įstojo  apie 40 naujų narių. Reikia pažymėti, kad suaktyvėjo VMU administracijoje dirbantys darbuotojai, kurių 11 įsijungė į Miškotvarkos PS gretas. Kazlų Rūdos PS padidėjo 9 nariais, Raseinių PS – 7 nariais, Šalčininkų – 5 nariais. Du darbuotojai įstojo tiesiogiai į Federacijos PS. Dar viena kryptis – naujų PS steigimas. Šiuo metu vykdoma kontaktų ir aktyvistų paieška vienoje mokymo įstaigoje ir dviejose medienos  įmonėse.

Posėdžio diskusijose išryškėjo dabartinės opiausios darbuotojų problemos. Tai darbuotojų stebėsenos sistemų, neigiamai veikiančių darbuotojų psichologinę būseną, diegimas, apsunkinta galimybė darbuotojams pasinaudoti 5 dienomis papildomų atostogų, apmokėjimo už padidintą darbų apimtį problemos bei labai maži kai kurių darbų įkainiai darbininkams.

Raitelaitienė informavo, kad šiuo metu pradėtos JA inicijuotos konsultacijos dėl konkretesnės tvarkos parengimo dėl apmokėjimo už padidintą darbų apimtį.

Posėdžio metu, už indėlį į abiejų federacijų bendradarbiavimą, LMPF įsteigtas „Padėkos lašas“ įteiktas Latvijos miškininkų profesinių sąjungų federacijos pirmininkei Ingunai Sinicai. „Padėkos lašas“, kaip jis pats juokavo, kad „matyt už viso gyvenimo nuopelnus“  buvo įtektas ir ilgamečiam Prienų miškininkų  profsąjungiečių vadovui Arvydui Lekavičiui, kuris posėdyje pristatė kandidatą  šiame poste jį pakeisti Egidijų Markevičių. Posėdyje taip pat prisistatė naujai įsikūrusios Šakių miško darbuotojų PS pirmininkas Karolis Gurevičius.

Kadangi oro sąlygos buvo palankios, saugantis koronaviruso, didžioji dalis Tarybos  posėdžio vyko atvirame ore.  Dėl tos pačios grėsmės neįvyko planuota išvyka į AB “Šilutės baldai“ bei susitikimas su šios įmonės profesinės sąjungos aktyvistais.  Nenumatytai atsiradęs laisvas laikas buvo išnaudotas geresniam susipažinimui su Nemuno delta ir Kuršių mariomis, o Tarybos nariai su kolegomis iš Latvijos turėjo galimybę daugiau pabendrauti neformalioje aplinkoje.

Juozas Ūsas