LMPF | PAGALIAU PANAIKINTA KURIOZINĖ NUOSTATA
17667
post-template-default,single,single-post,postid-17667,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

PAGALIAU PANAIKINTA KURIOZINĖ NUOSTATA

PAGALIAU PANAIKINTA KURIOZINĖ NUOSTATA

Dar sausio mėnesį VMU veikiančių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė (JA) pateikė siūlymus administracijai pakeisti arba sukonkretinti apie 20 VMU kolektyvinės sutarties (KS) punktų. Buvo siūloma  KS atsisakyti Profesinių sąjungų valdymo organų narių skaičiaus ribojimo, nes tai, JA nuomone, yra kišimasis į PS veiklą ir prieštarauja DK 166 str. nustatytoms darbuotojų atstovų nepriklausomumo ir nesikišimo į jų veiklą garantijoms. Taip pat buvo siūloma sukonkretinti KS punktus, nustatant konkrečią apmokėjimo tvarką darbuotojui greta tiesioginių savo pareigų atliekant nesančio darbuotojo funkcijas arba kai darbuotojas atlieka darbo sutartyje nesulygtas papildomas funkcijas.

JA mano, kad būtų teisinga išmokas iš paskirstytinojo pelno dalies nevadinti skatinamosiomis premijomis, o įvardinti jas kaip premijomis už darbą. Tuo atveju jos būtų įskaičiuojamos į vidutinį darbuotojo darbo užmokestį. Kolektyvine sutartimi buvo siūloma pratęsti laikotarpį, kad darbuotojui, nutraukiant darbo sutartį,  būtų išmokama už visas nepanaudotas atostogas, neapsiribojant trijų metų laikotarpiu. JA nuomone KS nuostata, kad sergančiam per metus daugiau kaip du kartus, už pirmas dvi sirgimo dienas mokama mažesnė (80 proc., o ne 100 proc.) vidutinio darbo užmokesčio išmoka, yra diskriminacinė. Taip pat buvo siūloma praplėsti gavėjų sąrašą, kurie turėtų teisę gauti laidojimo išmoką mirus VMU darbuotojui, o vaiko gimimo išmoką mokėti abiem tėvams, jei jie abu dirba VMU.

JA nuomone, būtų teisinga išskirti darbuotojus, kurie mokosi savo noru ir tuos, kurie VMU struktūros pertvarkymo metu įsipareigojo įgyti reikimą išsilavinimą, t. y. tenkina darbdavio interesą turėti atitinkamos kvalifikacijos darbuotoją ir pastariesiems padengti kvalifikacijos kėlimo, t.y. mokymosi išlaidas, kaip tai ir buvo sutarta 2018-08-07 ir 2018-11-30 Susitarimuose tarp JA ir administracijos. JA  teikė siūlymą kolektyvinėje sutartyje, o ne atskiru dokumentu nustatyti sąrašą darbuotojų, kuriems būtų taikoma suminė darbo laiko apskaita ir sąrašą darbuotojų, dirbančių naktį. Taip pat siūlėme išspręsti paprastu būdu rebusą dėl 5 papildomų dienų atostogų, skiriant jas visiems – nepriklausomai turi prikaupęs eilinių atostogų dienų, ar ne. Taip nebūtų diskriminuojami darbuotojai, ne vien dėl savo nenoro atostogauti sukaupę atostogų. Siūlėme supaprastinti mokymosi atostogų suteikimo tvarką, jas suteikiant tam laikotarpiui, kuris nurodomas mokymosi įstaigos pažymoje-kvietime, neiššifruojant, kiek sesijoje dienų bus konsultacijos, kiek pasiruošimas egzaminams, laboratoriniams ir kt., bei tiesioginio darbuotojo vadovo leidimu suteikti jam iki 8 val. per mėnesį laisvo laiko asmeniams reikalams tvarkyti valstybės, savivaldos, gydymosi ar kitose įstaigose.

JA manė, kad tikslinga Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus steigti ne prie administracijos, o kiekviename regioniniame padalinyje. Tą praeitame „Mūsų  girių“ numeryje pagrįstai motyvavo LMPF pirmininkė Diana Raitelaitienė. Taip pat  siūlėme sukonkretinti KS punktą dėl tolesnio Laimo ligos tyrimo darbuotojui apmokėjimo, kai jo organizme nustatomi šios ligos antikūniai bei supaprastinti 2 dienų profsąjunginei veiklai skyrimo profesinių sąjungų nariams tvarką.

JA siūlė reglamentuoti VMU pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto, ugdymo ir panašiems tikslams naudojimą, skiriant jį ne vien tik bendroms VMU reikmėms, bet ir jo  dalį  regioniniams padaliniams, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, bei vadovaujantis atitinkamu KS priedo punktu teikti JA informaciją apie šio rezervo panaudojimą 2019 metais bei panaudojimo projektą 2020 metams. Tuo pačiu teikėme esminį pakeitimą VMU Darbo užmokesčio sistemai (DUS) – panaikinti DUS nuostatas, kurios apriboja darbuotojo galimybę gauti jo pareigybės lygiui nustatytą bazinį atlyginimą.

JA siūlymai buvo adekvatūs, pasverti, nereikalaujantys didelių finansinių sąnaudų, įnešantys daugiau aiškumo, paprastumo bei teisybės ir argumentuotai pateikti. Lygiai po mėnesio gautame VMU atsakyme buvo pritarta tik JA siūlymams dėl laidojimo išmokos mirus VMU darbuotojui gavėjų sąrašo praplėtimo, dviejų dienų skyrimo profsąjunginei veiklai tvarkos supaprastinimo bei dėl tolesnio Laimo ligos tyrimo finansavimo darbuotojui, aptikus pas jį Laimo ligos antikūnių. Likusiems JA siūlymams administracija nepritarė. Po sekusio susirašinėjimo bei karantinui trukdžius detalesnėms konsultacijoms, gegužės 13 d. įvykusiame susitikime su administracija, JA įgaliotiems atstovams šiek tiek pavyko dar pagerinti situaciją ir suderėti dėl poros papildomų punktų. Nežiūrint kiek kartų darbuotojas per metus sirgs, už pirmas dvi sirgimo dienas bus mokama 100 proc. darbuotojo (pašalpos gavėjo) vidutinio darbo užmokesčio, taip pat sutarta, kad  jei VMU dirba abu vaiko susilaukę tėvai, išmoka gimus vaikui bus skiriama abiem tėvams. Susitikimo metu administracijos atstovai teigė, kad be darbuotojo sutikimo ir  susitarimo, jokie papildomi darbai jam vykdyti neprivalomi, o jei darbuotojas pavaduoja nesantį darbuotoją ilgiau, kaip 1 mėnesį, jam padalinio vadovas, įvertinęs aplinkybes,  privalo nustatyti atitinkamo dydžio atlyginimo priedą.

Taigi, iš didelio debesies JA pasiūlymų kolektyvinei sutarčiai, lietaus gavosi ne taip ir daug. Bet pasiektas ir vienas labai svarbus susitarimas – visi VMU darbuotojai nuo liepos 1 d. pagaliau gaus pagal jų pareigybės lygį  nustatytą bazinį darbo užmokestį. Tai aktualu apie 50 VMU darbuotojų, kuriems, dėl keistos atlyginimų skaičiavimo formulės, buvo mažinamas nustatytas bazinis atlyginimas, nors kaip tik jis turi būti nekintamas. JA šią problemą nuolat  kėlė nuo pat DUS priėmimo, bet prireikė pusantrų metų, kad ši kuriozinė nuostata būtų panaikinta. Tikėkimės, kad ateis laikas sutarti ir dėl kitų, šiuo metu dar atrodančių nepriimtinais, JA siūlymų.

Juozas Ūsas

LMPF pirmininko pavaduotojas