LMPF | LAUKIANTYS DARBAI
17345
post-template-default,single,single-post,postid-17345,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LAUKIANTYS DARBAI

LAUKIANTYS DARBAI

Mūsų girios, 2019-12

Įprasta metų sandūroje apžvelgti praėjusius metus bei pasiplanuoti darbus ateičiai. 2019 metai Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijai buvo jubiliejiniai – sukako šimtas metų nuo profsąjunginio judėjimo ištakų medienos apdirbimo pramonėje ir miškininkystėje. Ši sukaktis iškilmingai paminėta gegužės 18 d. VDU Žemės ūkio akademijoje. Manome, kad renginys pavyko, priminė LMPF istoriją ir paskatino  veikti toliau bei siekti rezultatų.

Antras, taip pat svarbus įvykis, buvo LMPF IX-sis suvažiavimas, įvykęs rugsėjo 27-28 dienomis. Jame buvo įvertinta Federacijos veikla per paskutiniuosius 5 metus, patvirtintos veiklos gairės ateičiai,  patobulinti LMPF įstatai, supaprastinti Tarybos formavimo principai, praplėstas ūkio veiklos sričių, kuriose veikiančios profesinės sąjungos gali būti mūsų Federacijos narėmis, sąrašas. Suvažiavime patvirtinta naujos LMPF valdybos sudėtis bei išrinkta nauja pirmininkė. Ja tapo ilgametė AB „Grigeo“ profesinės sąjungos pirmininkė Diana Raitelaitienė. Tikimės, kad jos profsąjunginė patirtis dar labiau suaktyvins Federacijos veiklą, sprendžiant profesinių sąjungų nariams aktualius klausimus.

Federacijai daug dėmesio teko skirti vis dar besiformuojančiai Valstybinių miškų urėdijai. Sausio 18 d. VMU darbuotojų atstovų konferencija pritarė kolektyvinei sutarčiai, kuri, po pritarimo, pradėta taikyti ne tik profesinės sąjungos nariams, bet ir visiems VMU darbuotojams. Dėl kolektyvinės sutarties buvo deramasi apie pusmetį, ne visus tenkina derybų rezultatai, bet reikia suprasti, kad sutartis – tai kompromisas, maksimaliai atitinkantis sutarties šalių pozicijas.

Apie keturis mėnesius truko ir VMU naujos darbo užmokesčio sistemos, kuriai Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė turėjo  daug pastabų ir pasiūlymų, derinimas. VMU darbo užmokesčio sistema įvesta nuo kovo mėnesio, tačiau dar turi trūkumų, ypač susijusių dėl reformos pradžioje žadėto atlyginimų suvienodinimo.

Federacija dėjo pastangas, kad VMU kuriamos vidaus tvarkos neviršytų teisės aktų reikalavimų, neturėtų perteklinių nuostatų, nevaržytų asmens teisių ir laisvių. LMPF ne kartą ragino VMU administraciją tinkamai pasirinkti prioritetus, pirmiausia parengiant tas tvarkas, kurių laikytis darbuotojai įsipareigojo darbo sutartyse.

Naujaisiais metais Federacijos laukia ir nauji darbai. Kadangi didžioji dalis LMPF priklausančių profesinių sąjungų veikia VMU, Federacijos veikla  daugiausia susijusi su šiomis organizacijomis. Artimiausiu laiku privalome baigti savo struktūrinius pertvarkymus ir pasiekti, kad VMU regioniniame padalinyje veiktų tik po vieną LMPF priklausančią profesinę sąjungą. Narių išsisklaidymas po smulkias organizacijas tik apsunkina profsąjunginę veiklą.  Taip pat reikia skatinti prie LMPF prisijungti  VMU dirbančius kitų profesinių sąjungų susivienijimų  narius, nes mūsų tikslai yra bendri.

Toliau vykdysime Šiaurės šalių remiamą BOA projektą, kurio tikslas – didinti profesinių sąjungų narystę ne tik jau veikiančiose profesinėse sąjungose, bet ir kuriant naujas. Projekto veiklą suaktyvino naujasis jo organizatorius Algis Vaitkevičius, kurio patirtis einant profesinės sąjungos pirmininko pareigas bei asmeniniai kontaktai su miškininkais ir kitų sričių darbuotojais tikrai yra naudingi. Pirmieji rezultatai jau matomi.

Planuojame daugiau dėmesio skirti  darbuotojų saugai ir sveikatai. Kaip ir numatyta VMU kolektyvinėje sutartyje, artimiausiame LMPF Tarybos posėdyje deleguosime darbuotojų atstovus į VMU darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, dalyvausime rengiant šio komiteto nuostatus. VMU ir kitose įmonėse, kuriose yra LMPF narių, stebėsime, kad būtų laikomasi norminių aktų, ypač aprūpinant asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir darbo drabužiais, jų laikymo vietomis, priežiūra ir kita.

Praėję metai nuo VMU kolektyvinės sutarties pasirašymo parodė kai kuriuos šios sutarties trūkumus, jos nuostatos yra įvairiai interpretuojamos, skirtingai suprantamos ar net nevykdomos. Jungtinė atstovybė gavo iš savo narių daug  pastabų, todėl jas apibendrinsime ir teiksime VMU administracijai siūlymus dėl VMU kolektyvinės sutarties atitinkamų nuostatų papildymų ar pakeitimų.

VMU darbo užmokesčio sistemos apraše yra numatyta, kad praėjus pusmečiui po šios sistemos taikymo, ji bus  įvertinta ir pakoreguota. Jungtinė atstovybė šia tema taip pat turi savo siūlymų ir dės visas pastangas, kad į juos būtų atsižvelgta.

Kaip ES fondų investicijų veiksmų programos remiamo projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ dalyviai, numatome pravesti profsąjungos narių mokymus 3-4 profesinėse sąjungose kolektyvinio darbuotojų atstovavimo, saugos ir sveikatos, tarpusavio solidarumo, darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme ir kitais klausimais.

Aktyviai dalyvausime Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veikloje, sieksime išvystyti kampaniją skatinant gyventojus pervesti profesinėms sąjungoms 0,6 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Laukia  ir kiti kasdieniai darbai.

Mieli kolegos profsąjungiečiai, sveikindami Jus Naujųjų metų proga, linkime ir tikimės tarpusavio solidarumo, vienybės bei mūsų bendrų tikslų  įgyvendinimo.

LMPF valdyba