LMPF | Pensijai sukauptos sumos apmokestinamos nuo 0% iki 20% tarifu
17009
post-template-default,single,single-post,postid-17009,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Pensijai sukauptos sumos apmokestinamos nuo 0% iki 20% tarifu

Pensijai sukauptos sumos apmokestinamos nuo 0% iki 20% tarifu

www.vz.lt
Renkantis pensijų kaupimo būdą, svarbu ne tik įmokoms taikomos mokesčių lengvatos ir subsidijos, bet ir tai, kaip sukauptos sumos apmokestinamos, kai jos yra išmokamos.

VMI atsako į VŽ klausimus dėl sukauptų sumų apmokestinimo.

Kaip apmokestinami II pensijų pakopoje sukaupti pinigai, kai jie nesiekia 10.000 Eur ir yra išmokami asmeniui, sulaukusiam pensinio amžiaus?

Pensijų kaupimo dalyvių (gyventojų) sukauptos sumos, kurios išmokamos kaip vienkartinės pensijų išmokos ar kaip periodinės pensijų išmokos, pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Kaip apmokestinami anuitetai, įsigyti iš II pensijų pakopoje sukauptų lėšų?

Pensijų kaupimo dalyvių (gyventojo) sukauptos sumos, kurios išmokamos kaip pensijų anuitetas, pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Kaip apmokestinamos III pakopoje sukauptos sumos: įmokos, kapitalo prieaugis?

Pajamų mokesčiu neapmokestinama visa pensijų fondo dalyvio (gyventojo) gauta suma tokiais atvejais:

Kai pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai (5 metai ir daugiau) ir išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs įstatyme nustatyto pensinio amžiaus arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25% ar 30–40% darbingumo lygis, taip pat gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijos kaupimo sutarties sudarymo dienos ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs pensinio amžiaus.

Kai pensijų kaupimo sutarties terminas yra trumpesnis kaip 5 metai arba netenkinamos kitos išdėstytos sąlygos, gautos išmokos (išmokos dalies) apmokestinimas priklauso nuo to, kas mokėjo įmokas ir ar mokamos įmokos buvo atimamos iš gyventojo pajamų GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pajamų mokesčiu neapmokestinama pensijų išmokos dalis, lygi įmokoms (grąžinamos įmokos išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus į kitą), kurias mokėjo gyventojas ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 str. nustatyta tvarka. Jeigu įmokos buvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 str. nustatyta tvarka arba įmokas mokėjo darbdavys (juridinis asmuo), šios įmokos išmokant pensijų išmoką – apmokestinamos. Apmokestinimo lengvata taip pat nenumatyta išmokos daliai, viršijančiai įmokas (kapitalo prieaugiui).

Kaip apmokestinamos II, III pensijų pakopose sukauptos lėšos, kai įmokas moka darbdavys?

Darbdavio sumokėtos įmokos išmokų pagal II pakopos pensijų kaupimo sutartis apmokestinimui įtakos nedaro. Visa gauta pensijų išmoka, kaip nurodyta atsakymuose į 1–2 klausimus, pajamų mokesčiu neapmokestinama. Dėl išmokų pagal III pakopos pensijų kaupimo sutartis apmokestinimo, kai įmokas mokėjo darbdavys, paaiškinta atsakyme į 3-ią klausimą.

Ar tuo atveju, kai asmuo pinigus iš III pensijų pakopos pasiims, kai jam iki pensijos, pavyzdžiui, bus likę ketveri metai, visa išmokama suma bus apmokestinama 15% pajamų mokesčiu?

Jeigu gyventojas išstoja iš pensijų fondų ir nepasirenka jokio kito pensijų fondo nesulaukęs pensinio amžiaus, grąžinamų įmokų apmokestinimas priklauso nuo to, ar naudojosi mokesčio lengvata ir kas mokėjo įmokas.

Jeigu įmokas mokėjo gyventojas ir šių įmokų neatimdavo iš pajamų GPMĮ 21 str. nustatyta tvarka – grąžinamos įmokos pajamų mokesčiu neapmokestinamos (nors ir nesulaukęs pensinio amžiaus).

Jeigu įmokos buvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 str. nustatyta tvarka arba įmokas mokėjo darbdavys (juridinis asmuo), grąžinamos įmokos, kurios buvo atimamos iš pajamų arba kurias mokėjo darbdavys, apmokestinamos.

Jeigu gauta daugiau negu sumokėta įmokų, išmokos dalis, viršijanti įmokas (kapitalo prieaugis), visada apmokestinama (tarifas mokestiniu laikotarpiu – 15%, o jeigu metinė pajamų dalis viršija 120 VDU – viršijanti dalis apmokestinama 20% tarifu).

Teigti, kad visa išmokama suma apmokestinama, nėra tikslu, nes gali būti, kad sumokėta įmokų daugiau negu atimta iš pajamų (nes lengvata yra ribojamo dydžio – 25% apmokestinamųjų pajamų). Lengvatą reikia grąžinti, jei pensinio amžiaus nesulaukiama. Iš pensijų fondų gautos išmokos apmokestinamos tokia dalimi, kiek buvo atimamos iš pajamų GPMĮ 21 str. nustatyta tvarka.

Jeigu sutartis sudaryta iki 2012 12 31, pensinis amžius sukanka sulaukus 55-erių. Jeigu sutartis sudaryta nuo 2013 01 01, pensinis amžius sukanka iki išėjimo į pensiją likus 5 metams.

Kaip apmokestinamos lėšos, jeigu asmuo 30 metų investavo į indeksinius fondus, akcijas ir šių aktyvų neparduodavo, o po 30 metų juos visus pardavė?

Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jeigu:

  • ?finansinės priemonės išleistos vienetų, įsteigtų ne tikslinėse teritorijose;
  • ?finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

Jeigu gautas skirtumas viršija 500 Eur, viršijančioji dalis apmokestinama.

500 Eur nustatyta pajamų mokesčio lengvata netaikoma, kai akcininkas akcijas parduoda šias akcijas išleidusiam vienetui. Akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai.

Jeigu asmuo 30 metų investuoja ir visas investicijas parduoda po 30 metų, jam bus pritaikyta tik 500 Eur dydžio neapmokestinamoji suma?

Taip

Kaip apmokestinamos iš obligacijų gautos palūkanos?

Jeigu obligacijų įsigyta nuo 2014 m. sausio 1 d., pajamų mokesčiu neapmokestinama 500 Eur per mokestinį laikotarpį gauta bendra palūkanų suma, gauta už:

  • ?vienetų (tiek už Lietuvos, tiek užsienio valstybių) ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams) taip pat
  • ?Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius ir
  • ?už indėlius, dėl kurių sutartys sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d.

Kai bendra per mokestinį laikotarpį gautų nurodytų palūkanų suma viršija 500 Eur sumą, gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama nustatytąjį dydį viršijanti suma.

Kokiu tarifu apmokestinamos visos šios minėtos pajamos?

Pajamoms taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas. Kai metinė pajamų ne iš darbo santykių (išskyrus individualios veiklos pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, tantjemas ar atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautas pajamas pagal autoriaus sutartis, taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas) dalis viršija 120 vidutinių darbo užmokesčių, apmokestinama 20% tarifu. Šiemet 120 VDU siekia 136.344 Eur.

Jeigu asmuo investuoja 30 metų ir vienu metu parduoda visas akcijas bei gauna 200.000 Eur, 120 VDU viršijanti suma bus apmokestinama 20% GPM?

Mokestis skaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų – iš pajamų, gautų už akcijų pardavimą, atėmus tų akcijų įsigijimo kainą. Jei apmokestinamosios pajamos viršija 120 VDU, viršijanti suma bus apmokestinta 20% GPM.

Ar „Sodros“ senatvės pensija pridedama, kai vertinama, ar asmeniui reikia mokėti didesnį pajamų mokesčio tarifą?

„Sodros“ senatvės pensija nepridedama.

Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2019/06/04/pensijai-sukauptos-sumos-apmokestinamos-nuo-0-iki-20-tarifu#ixzz5pr4u9KQx