LMPF | KELETAS MINČIŲ APIE VMU REGIONINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRĄ
16275
post-template-default,single,single-post,postid-16275,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

KELETAS MINČIŲ APIE VMU REGIONINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRĄ

KELETAS MINČIŲ APIE VMU REGIONINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRĄ

Išlaikyti stiprius  regioninius padalinius, išsaugant ir paliekant juose kuo daugiau  dirbančių miškininkystės ir bendrųjų funkcijų specialistų – tokios pozicijos turi laikytis Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė informavimo – konsultavimo procedūrose dėl Valstybinių miškų urėdijos ir jos regioninių padalinių struktūros.  Manau, kad centrinėje įmonės  administracijoje turėtų dirbti  ne ką daugiau darbuotojų, nei dirbo Generalinėje miškų urėdijoje. Didesnis specialistų skaičius, nei buvo GMU,  centrinėje įmonėje galėtų būti sukoncentruotas medienos ruošai  ir prekybai, viešiesiems  pirkimams,  ūkio ir turto valdymui, kontrolei ir prevencijai. Visos kitos funkcijos turėtų būti vykdomos regioniniuose padaliniuose, o centrinėje įmonėje tik konsoliduojamos veiklos ataskaitos.

Jau 2018 metų pirmi mėnesiai parodė, kad centrinė įmonė iš regioninių padalinių reikalauja tų pačių ir dar daugiau ataskaitų bei  duomenų,  kaip  GMU reikalaudavo iš savarankiškų urėdijų: regionų viešųjų pirkimų planų, metinių veiklos planų, ataskaitų apie dirbančiuosius, nenukirsto miško, apvalios medienos mažmeninėje prekyboje  kainininkų ir t.t.  Atsirado eilė naujų tarpinių ataskaitų buhalterijai, sutrumpėjo realūs SODROS, Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitų parengimo terminai, nes 5-7 dienomis anksčiau parengti duomenis reikalauja centrinė įmonės administracija, kad ji, šiuos duomenis  konsolidavus, laiku atsiskaitytų su šiomis įstaigomis. Vietoje to, kad centrinė įmonė iš viršaus paskirtų regionams metines užduotis ir jų vykdymui numatytų reikalingas lėšas (kas buvo deklaruojama rengiant valdymo pertvarką), regioniniai padaliniai ir toliau patys rengia veiklos planus, suvedinėja įkainius ir  kontroliuoja jų teisingumą,  organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus ir t.t.  Panašu,  kad  šių funkcijų dėl miškininkystės darbų specifikos nelabai įmanoma ir centralizuoti, nes darbo procesą reikia užtikrinti ir kontroliuoti konkrečioje darbo vietoje, teritorijoje, reikia atsižvelgti į vietos sąlygas ir konkrečias aplinkybes.

              Vertinant šiuo metu pateiktą VMU struktūros projektą,  pirmiausia reikėtų tiksliau apibrėžti ir įvardinti regioniniam padaliniui priskirtus darbus ir funkcijas bei atsižvelgti į specifiką (miško plotus, masyvų išsidėstymą,  kirtimo apimtis, saugomas teritorijas, rekreacijos ypatumus priemiesčių atžvilgiu  ir t.t.). Šių funkcijų užtikrinimui reikia parengti tipinius pareigybių aprašymus, su papildomomis, struktūroje nenumatytomis, bet būtinomis, funkcijomis.  Darbo krūviai ir pareigybių aprašymai, kaip ir buvo žadėta rengiantis valdymo pertvarkai, regionuose privalo  būti suvienodinti bei nustatytas atitinkamas  darbo užmokestis. Neturėtų  likti interpretacijų regioninio padalinio viduje, kai vienam specialistui prie labai svarbios pagrindinės pareigybės  viršininko sprendimu būtų pridėtos dar kelios  papildomos funkcijos,  reikalaujant iš jo kokybiško tiesioginių pareigų vykdymo, kaip ir iš specialisto, kuriam jokio papildomo krūvio nepridėta. Dažnai net ir darbo užmokestis tokiems specialistams skiriamas vienodas.  Svarbu pagal  darbų apimtis ir pagal faktinius regioninio padalinio rodiklius apibrėžti vieno etato darbo krūvį ir nustatyti tai funkcijai reikalingą darbuotojų skaičių. Kadangi regioniniai padaliniai labai skiriasi pagal plotą ir darbų apimtis, didelių regioninių padalinių specialistams,  važinėjant dideliais atstumais  į girininkijas vykdyti administravimo ir kontrolės darbų,  prireiks daugiau laiko kelionėms, didės tarnybinio transporto išlaikymo kaštai,  mažiau darbo laiko liks formaliam dokumentų tvarkymui, t. y. kai kurių  pareigybių darbuotojų skaičius regioniniuose padaliniuose turėtų būti skirtingas.

Iš esmės pritariant pavyzdiniam regioninio padalinio struktūros projektui, jame pasigendama kai kurių būtinų pareigybių. Nesuprantama, dėl kokių priežasčių kai kuriuose regioniniuose padaliniuose nėra numatyta informatiko pareigybė. Informacinės technologijos yra neatsiejama regioninių padalinių veiklos dalis, kurių  pagalba suvaldomi  duomenų srautai.  IT gedimai, uždelstas jų šalinimas sąlygoja pavėluotą duomenų surinkimą ir  perdavimą, nesavalaikį sprendimų priėmimą. Tik darbo vietoje vykdoma informacinių technologijų ir įrenginių priežiūra užtikrina  darbuotojų  efektyvų  ir kokybišką darbą. Nuotolinė  (iš centro)  IT  priežiūra  ne visuomet yra efektyvi ir savalaikė. Centrinės įmonės informacinių technologijų skyrius turėtų rūpintis informacinėmis  technologijomis  ir programomis, kurios  atitiktų  visos įmonės strategiją, diegti aukščiausių standartų  naujoves, kurių pagalba vyktų patogus ir suprantamas duomenų valdymas ir jų apsikeitimas tarp centrinės įmonės ir padalinių specialistų. Centrinė įmonė turėtų būti IT administratorius, turintis  priėjimą prie visų įmonės padalinių sistemų ir duomenų, o priežiūrą ir momentinių gedimų šalinimą konkrečioje darbo vietoje turi vykdyti padalinio IT specialistas.

Sustambintuose regioniniuose padaliniuose bus daugiau kaip 80 darbuotojų. Tokiam darbuotojų skaičiui aptarnauti pagal ES ir tarptautinius standartus žmogiškųjų išteklių (personalo) vadybai įmonėje (padalinyje, filiale, skyriuje) yra privalomas specialistas. Personalo specialisto funkcijos regioniniame padalinyje būtų darbuotojų darbo laiko apskaita ir kontrolė, įsakymai dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo kitą darbą ar į kitą padalinį, atostogų grafikų sudarymas,  atostogų, komandiruočių  įforminimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimai, nedarbingumo, motinystės, tėvystės atostogų apskaita, pareigybių aprašymo ir jų vykdymo kontrolė, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolė, darbo pareigų pažeidimų įforminimas ir t.t. Miškininkystėje labai daug sezoninių darbų,  nuolat vyksta sezoninių ir laikinų darbuotojų kaita.  Akivaizdu, kad visą personalo vadybą vykdyti iš įmonės centrinės administracijos nerealu.

Kaip parodė VMU veiklos pradžia, veiklos planavimas bus vykdomas „iš apačios“, t. y. centrinėje įmonės administracijoje konsoliduojant regioninių padalinių parengtus veiklos planus. Šiam bei kitiems darbams, susijusiems su finansų valdymu ir kontrole atlikti reikalingas finansų vadybininkas (ekonomistas). Šis specialistas turėtų  ruošti  ir teikti regioninio padalinio gamybines ir ekonomines užduotis,  faktinių veiklos  rodiklių analizę. Įvertinęs regionines sąlygas, turėtų teikti siūlymus regioninio padalinio ūkinės-finansinės veiklos gerinimui, ieškoti vietinių  finansinių išteklių ir šaltinių efektyvesnei padalinio veiklai, kontroliuoti  ar teisingai ir pagrįstai regioniniame padalinyje taikoma darbo užmokesčio sistema tiek  padalinio darbuotojams, tiek rangovinėms įmonėms rengiant miško ruošos ir miškų ūkinių darbų bei paslaugų pirkimo konkursų kainodaras. Šiam specialistui taip pat būtų pavesta  tikrinti  girininkijų ir techninio padalinio mėnesio įvykdytų darbų ataskaitas, kontroliuoti  teisingą įkainių ir darbo bei kitų normų taikymą. Šis specialistas galėtų vykdyti ir viešųjų pirkimų specialisto funkcijas.  Finansų valdymas  ir kontrolė  regioniniame padalinyje, neturint tokio specialisto, nebus tinkamai užtikrintas.

Padaliniuose yra ir bus daug technikos: medkirtės, medvežės, kelių remonto ir priežiūros technika, medienvežiai ir ūkiniai automobiliai, traktoriai, tarnybinis transportas ir t.t., todėl   medienos ruošos ir prekybos padalinyje turi būti įsteigta mechaniko pareigybė. Jis turėtų užtikrinti, kad veiktų ir laiku būtų taisoma padalinio  technika ir kiti mechanizmai tiek miškininkystės, tiek medienos gamybos, tiek logistikos srityse. Mechanikas turėtų rūpintis tinkamu jų techniniu stoviu, savalaikiu remontu, atsarginių dalių paieška, remonto darbų užtikrinimu ir priežiūra mechaninėse dirbtuvėse ar specializuotų servisų paieška ir t.t. Ši pareigybė negali būti dubliuojama su logistikos specialisto pareigybe, kaip planuoja VMU vadovybė, nes logistikos specialisto pareiga būtų valdyti padalinio transportą, t. y. vykdytų dispečerio funkcijas: kelionės lapų išdavimas, degalų naudojimo kontrolė ir nurašymas, maršrutų sudarymas ir transporto nukreipimas pagal darbų poreikį, GPS sistemos priežiūra ir apskaita,  medžiagų išdavimas iš sandėlio ir t.t.

Norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kaip svarbu prie rengiamų tipinių pareigybių aprašymų numatyti juose ir papildomas toms pareigybėms funkcijas.  Pavyzdžiui, administratorius galėtų vykdyti archyvaro funkciją ir t.t.

Visada pradžia būna sudėtinga ir sunki, todėl nereikėtų šiuo metu taupyti regioninių padalinių darbuotojų etatų sąskaita. Ateityje, nusistovėjus santykiams tarp regioninių padalinių ir centrinės administracijos, pradėjus be sutrikimų veikti buhalterinėms ir kitoms kompiuterinėms valdymo programoms, pareigybių sąrašą bus galima peržiūrėti. Taip pat labai svarbu, kad šiuose pareigybių sąrašuose pirmiausia sau darbo vietą gautų šiuo metu regioniniuose padaliniuose dirbantys, patirtį turintys, gamybinėje veikloje patikrinti specialistai.

 

 

Asta Čepienė

Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės narė