LMPF | Urėdijų reformą gaubia nežinia
16085
post-template-default,single,single-post,postid-16085,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Urėdijų reformą gaubia nežinia

Urėdijų reformą gaubia nežinia

Jau nuo ki­tų me­tų pra­si­dė­sian­ti Miš­kų urė­di­jų re­for­ma, li­kus mė­ne­siui iki jos, te­bė­ra su daug ne­ži­no­mų­jų. Aiš­ku tiek, kad pir­mie­ji, jau sau­sio 2 die­ną, kris 42 ša­ly­je šiuo me­tu vei­kian­čių urė­di­jų va­do­vai. Ki­tur – mig­la. Miškininkai – specialistai, ran­go­vai, urė­di­jų ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jai – su ne­ri­mu pla­nuo­ja ki­tų me­tų dar­bus, ir svars­to, ar juos spės nu­veik­ti. Kai ku­rie jau­ni miš­kų spe­cia­lis­tai pra­kal­bę apie pa­si­trau­ki­mą.

Šiau­lių re­gio­no miš­kų urė­di­jų koor­di­na­to­rius, Šiau­lių miš­kų urė­di­jos urė­das Sta­sys Pa­liš­kis, sa­ko, kad to­kios su­vel­tos ir taip žmo­nes že­mi­nan­čios re­for­mos jis per 43 dar­bo šio­je sis­te­mo­je me­tus dar nė­ra ma­tęs.

edita@skrastas.lt

Urė­dai bus at­leis­ti

Šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kai il­ga­me­tis miš­ki­nin­kas S. Pa­liš­kis va­do­vau­ja tik ge­rais re­zul­ta­tais gar­sė­jan­čiai Šiau­lių miš­kų urė­di­jai. Va­do­vas ap­si­spren­dė tar­ny­bą pa­lik­ti kiek anks­čiau ne­gu yra nu­ma­tę Urė­di­jų re­for­mos ini­cia­to­riai – ne sau­sio 2-ąją, o sa­vo no­ru – gruo­džio 22 die­ną.

Nors per­tvar­ka – ant slenks­čio, Šiau­lių re­gio­no miš­kų urė­di­jų koor­di­na­to­rius ne­tu­ri konk­re­čios in­for­ma­ci­jos, kaip ir ko­kiais ter­mi­nais vis­kas bus vyk­do­ma. Tik pre­li­mi­na­riai.

„Kol kas ma­tau, kad nė­ra dau­gy­bės bū­ti­nų da­ly­kų, ku­rie rei­ka­lin­gi, jog re­for­ma vyk­tų“, – sa­kė va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, urė­di­jų dar­buo­to­jai, iš­sky­rus urė­dus, prieš iš­re­gist­ruo­jant urė­di­jas kaip at­ski­rus ju­ri­di­nius vie­ne­tus, at­lei­di­mo la­pe­lių kol kas nė­ra ga­vę – tai ga­lė­tų įvyk­ti gruo­džio pir­mo­jo­je pu­sė­je.

Tik ga­vus la­pe­lius, žmo­nėms at­si­ras­tų pri­vi­le­gi­ja spręs­ti, ar jie su­tiks dirb­ti, ar bus įdar­bin­ti po per­tvar­kų.

Pa­sak S. Pa­liš­kio, urė­di­jų spe­cia­lis­tai, miš­ki­nin­kai, ran­go­vai, tei­kian­tys vals­ty­bi­nių miš­kų kir­ti­mo pa­slau­gą – ne­ži­nio­je, ką mąs­to re­for­mos su­ma­ny­to­jai, ir kaip rei­kės dirb­ti, ją įgy­ven­di­nus.

Ne­se­niai vie­nas ran­go­vas va­do­vui iš­si­ta­rė ne­be­ga­lin­tis su­si­ras­ti ke­tu­rių ar pen­kių miš­ko kir­tė­jų – žmo­nės plūs­ta į už­sie­nį, nes bi­jo lik­ti be duo­nos.

„Mi­nist­ras kal­ba vie­na, vi­ce­mi­nist­ras – ki­ta, Ge­ne­ra­li­nė urė­di­ja – tre­čia, o aiš­ku­mo juk nė­ra jo­kio“, – sa­kė urė­das.

Bu­vęs siū­ly­mas lai­ki­nai, kol vyks su­jun­gi­mai, pa­lik­ti dirb­ti se­nuo­sius urė­dus. Jie, anot S. Pa­liš­kio, bū­tų už­bai­gę dar­bus, pa­dė­ję pa­ra­šus ir išė­ję.

„Ta­čiau kaž­kam prin­ci­pai: vi­si se­niau dir­ban­tys pri­va­lo išei­ti! Mes, se­nie­ji spe­cia­lis­tai, esa­me pa­da­ry­ti prie­šais, esą vi­si iki vie­no ko­rum­puo­ti, ne­pa­ti­ki­mi, ne­lo­ja­lūs“, – kar­tė­lio ne­slė­pė il­ga­me­tis va­do­vas.

Fi­lia­lo cent­ras – Kur­šė­nuo­se

Pa­gal Urė­di­jų re­for­mos pla­ną, pir­muo­ju eta­pu (jis pra­si­dės nuo 2018 me­tų sau­sio) urė­di­jos iš­liks, bus at­leis­ti tik urė­dai. At­leis­ti – be jo­kių pa­siū­ly­mų. Urė­dai dar­bo ne­teks, neat­siž­vel­giant nei į jų pro­fe­si­nę pa­tir­tį, nei į konk­re­čios urė­di­jos pel­nin­gu­mą.

At­leis­tus va­do­vus pa­keis lai­ki­nie­ji va­do­vai, ku­rie ir tu­rės įvyk­dy­ti per­tvar­koms ke­lia­mas są­ly­gas ir rei­ka­la­vi­mus.

To­les­nis eta­pas – urė­di­jų stam­bi­ni­mas. Pa­sak koor­di­na­to­riaus, iš 42 šiuo me­tu ša­ly­je vei­kian­čių urė­di­jų liks tik 26. Ta­čiau ir jos ju­ri­di­nio vie­ne­to sta­tu­so ne­be­tu­rės, taps vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos fi­lia­lais.

Pla­nuo­ja­mi stam­bi­ni­mai il­ga­me­čiam urė­dui ke­lia nuo­sta­bą. Nors kri­te­ri­jai, ku­riais esą va­do­vau­ta­si, ap­si­spren­džiant dėl urė­di­jų stam­bi­ni­mo ir fi­lia­lo cent­ro įkū­ri­mo – kaip ant del­no, kai ku­rie mi­nis­te­ri­jos spren­di­mai nė­ra skaid­rūs.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos šių me­tų spa­lio 6-osios siū­ly­mu, Šiau­lių miš­kų urė­di­ja, ne­pai­sant to, kad ji – vie­na di­džiau­sių ir ren­ta­bi­liau­sių ša­ly­je, ne­taps fi­lia­lo cent­ru, o bus su­jung­ta su Kur­šė­nų miš­kų urė­di­ja ir su­da­rys vie­ną fi­lia­lą, ku­rio cent­ras nu­ma­ty­tas Kur­šė­nuo­se.

Su­jun­gus Jo­niš­kio ir Pak­ruo­jo urė­di­jas į vie­ną fi­lia­lą, jo cent­ras bū­tų įkur­tas Jo­niš­ky­je.

Ra­sei­nių ir Ty­tu­vė­nų fi­lia­lo cent­rą pla­nuo­ja­ma įkur­ti Ra­sei­niuo­se.

Rad­vi­liš­kio ir Kė­dai­nių fi­lia­lo cent­ras bū­tų Rad­vi­liš­ky­je.

S. Pa­liš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad fi­lia­lo cent­ro įkū­ri­mas Kur­šė­nuo­se ne­tu­ri jo­kios lo­gi­kos.

Jo tei­gi­mu, vi­si kri­te­ri­jai, ku­riais esą va­do­vau­ta­si ren­kant fi­lia­lo cent­rui vie­tą, ro­do, kad bū­tent Šiau­lių miš­kų urė­di­ja dau­ge­liu ver­ti­ni­mų yra pra­na­šesnė.

Urė­das len­kia pirš­tus, ko­dėl fi­lia­lo cent­ras tu­rė­tų bū­tų įkur­tas Šiau­lių miš­kų urė­di­jo­je:

„Pir­ma. Geog­ra­fi­niu po­žiū­riu Šiau­lių miš­kų urė­di­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis pastatas ran­da­si mies­to pa­šo­nė­je, Šiau­lių ra­jo­ne, To­lio­čių kai­me. Ant­ra. 99 pro­cen­tai ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų yra Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tre­čia. Be ad­mi­nist­ra­ci­jos urė­di­jo­je dir­ba me­die­nos ruo­šos ir miš­ko at­kū­ri­mo dar­bus at­lie­kan­tys dar­bi­nin­kai, ko­kių Kur­šė­nų urė­di­ja ne­tu­ri. Ket­vir­ta. Šiau­lių miš­kų urė­di­jos pa­tal­po­se pa­nau­dos tei­se dir­ba Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kont­ro­lės sky­riaus Šiau­lių te­ri­to­ri­niam pa­da­li­nio pa­rei­gū­nai, ku­rie kon­sul­tuo­ja Šiau­lių re­gio­no pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kus. Penk­ta. Šiau­lių miš­kų urė­di­jos val­do­mų miš­kų plo­tas – dau­giau ne­gu 30 064 hek­ta­rai, o Kur­šė­nų urė­di­jos – 21824.“

Va­do­vui pik­ta, kad mi­nis­te­ri­jo­je pa­pras­tai ak­cen­tuo­ja­mi urė­di­jų pa­sie­ki­mai, bet prii­mant ra­di­ka­lius spren­di­mus, jų ne­si­lai­ko­ma.

S. Pa­liš­kis įta­ria, kad ne pa­sku­ti­nė­je vie­to­je ap­si­spren­džiant dėl fi­lia­lo cent­ro Kur­šė­nuo­se ga­lė­tų bū­ti ir to kraš­to Sei­mo na­rių įta­ka. Sa­ko ir pa­ts šiuo klau­si­mu ban­dęs ieš­ko­ti dia­lo­go su iš Šiau­lių de­le­guo­tais Sei­mo na­riais. Ty­la.

Skau­du dėl jau­nų spe­cia­lis­tų

Pa­rei­gas ne­tru­kus pa­lik­sian­čiam S. Pa­liš­kiui ne­ra­mu dėl jau­nų spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pro­fe­sio­na­liai tar­nau­ti miš­kų ge­ro­vei. Ta­čiau užuo­t pla­na­vę ir dir­bę, da­bar jie pri­vers­ti gy­ven­ti ne­ži­nio­je ir rim­tai pra­dė­ję mąs­ty­ti apie ga­li­my­bę rink­tis ki­tą veik­lą.

Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­tu per vi­są re­gio­ną dar­bą urė­di­jo­se jau pa­li­ko pen­kio­li­ka jau­nų žmo­nių. Prie­žas­tis – ne­ma­to per­spek­ty­vos.

Spar­nus, ne­lauk­da­mi at­lei­di­mo la­pe­lių, ke­lia ir da­lies urė­di­jų bu­hal­te­ri­jų dar­buo­to­jai. S. Pa­liš­kiui ap­mau­du, kad šiems pro­fe­sio­na­lams net ne­ban­do­ma paaiš­kin­ti, ar atei­ty­je jie bus rei­ka­lin­gi ir kiek lai­ko rei­ka­lin­gi: du mė­ne­sius nuo re­for­mos pra­džios, tris, pus­me­tį?

Ne­ra­mu ir dėl ran­go­vų trū­ku­mo. Ar bus kas atei­ty­je kirs miš­kus?

S. Pa­liš­kio žo­džiais, ga­min­to­jai jau da­bar reiš­kia pre­ten­zi­jas, kad ne­pa­tei­kia­ma už­tek­ti­nai me­die­nos ža­lia­vos.

Da­bar jos esą ne­pa­tei­kia­ma dėl oro są­ly­gų, bet kas bus po Nau­jųjų me­tų, urė­das pri­si­pa­žįs­ta ne­tu­rin­tis su­pra­ti­mo, nes ki­tiems me­tams skel­bia­mi ran­go­vų kon­kur­sai ju­da van­giai: ran­go­vai (ir to­kių ne vie­ne­tai) gar­siai at­si­sa­ko kon­kur­suo­se da­ly­vau­ti – žmo­nės ne­no­ri ri­zi­kuo­ti.

„Per ma­no va­do­va­vi­mą tai vie­nas iš ne­dau­ge­lio kar­tų, kai ne­ga­liu žmo­nėms paaiš­kin­ti, kaip bus. Per tiek me­tų su­bū­ręs pro­fe­sio­na­lų ko­lek­ty­vą, esu ta­pęs jiems tar­si sėk­mės ga­ran­tu. Bet da­bar ne­tu­riu, ką pa­sa­ky­ti, nes ne­ži­nau“, – kar­tė­lio ne­sle­pia il­ga­me­tis urė­das.

Daugiau skaitykite čia