LMPF | LMPF įstatai
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

LMPF įstatai

LIETUVOS MIŠKO IR MIŠKO PRAMONĖS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FEDERACIJOS

ĮSTATAI

Priimti  Federacijos   VIII- tame suvažiavime

2014 m. spalio 16 d.

Federacijos pavadinimas ir buveinė

 

 

1. Pilnas pavadinimas”Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija” ir sutrumpintai „LMPF Federacija” arba “LMPF”.

2. Federacijos buveinė – Jogailos 11/A. Smetonos 2,Vilnius, Lietuva.

Sprendimą dėl Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos buveinės adreso pakeitimo  priima  Federacijos Taryba.

 

Bendrosios nuostatos

 

3.  Lietuvos miško, baldų, popieriaus, medienos, statybos, statybinių medžiagų ir kitų pramonės šakų bei su šiomis pramonės šakomis susijusių mokymų įstaigų  profesinių sąjungų federacija yra Lietuvos įstatymų numatyta tvarka įsteigta savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, nepriklausoma nuo valstybės institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, politinių partijų, visuomeninių organizacijų bei judėjimų, jungianti savo narius, jų junginius – profesines sąjungas, ginanti profesinių sąjungų narių teises ir atstovaujanti darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius, socialinius  interesus.

4. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija yra profesinė sąjunga, savo veikloje nesiekianti pelno.

5. Federacija neatsiskaito ir jos veikla nėra kontroliuojama Valstybės vykdomosios valdžios, politinių partijų, darbdavių, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

6. Federacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Federacijos įstatais ir Laisvųjų Profesinių Sąjungų Konstitucija bei TDO Konvencijomis, ES teisės aktais.

7. Federacija yra sudėtinė Lietuvos profesinių sąjungų dalis.

8. Federacija gali jungtis į kitus profesinių sąjungų junginius, savarankiškai užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis profesinėmis sąjungomis Lietuvoje ir užsienyje.

9. Federacija skatina jaunimo ir moterų profsąjunginę veiklą

10. Federacija vadovaujasi veiklos viešumo, demokratijos, žmogiškų vertybių, etikos ir dorovės gerbimo principais. Bendradarbiauja su kitomis profesinėmis sąjungomis ar jų susivienijimais, kitomis organizacijomis ir asociacijomis. Federacija su darbdaviais, ar jų organizacijomis bei valstybės ir savivaldybių institucijomis gali sudaryti kolektyvines ar  bendradarbiavimo sutartis.

11. Federaciją  sudaro profesinės sąjungos ir jų junginiai, vienijančios   darbuotojus pagal gamybinį, profesinį, teritorinį  ar kitą požymį.

11.1. Kai įmonės, įstaigos ir orgaanizacijos darbuotojų kolektyvo susirinkimas perduoda Federacijai darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijas, Federacija šias funkcijas priima Valdybos sprendimu ir su darbdaviu  pasirašo kolektyvinę sutartį.

11.2 Tuo atveju, kai įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėra profesinės sąjungos (LMPF narės), darbuotojai gali tiesiogiai stoti į Fedracijos darbuotojų profesinę sąjungą ir būti jos nariais, mokant nustatytą nario mokestį.

12. Federacijos renkamieji organai savarankiškai sprendžia posėdžių, susirinkimų, konferenciją ir kitų renginių reikalingumą. Jei kvietimas ir  posėdžio medžiaga išsiųsta iš anksto (ne vėliau kaip prieš 10 dienų), posėdis teisėtas, nepriklausomai nuo atvykusių skaičiaus. Priimti nutarimai teisėti, jei jiems pritarta bendru pritarimu,  balsavimu (susirinkusieji –  rankos pakėlimu, neatvykę – elektroniniu paštu, faksu), kai jiems  pritarė daugiau kaip pusė Tarybos ar Valdybos  narių. Išimties tvarka Federacijos Tarybos ir Valdybos nutarimai tarp posėdžių gali būti priimti apklausos būdu, Tarybos ar valdybos nariams  raštu arba elektroniniu paštu pareiškus savo nuomonę.

13. Nutarimai priimami slaptu ar atviru balsavimu. Tvarką nustato posėdžių, susirinkimų, konferencijų, suvažiavimų dalyviai.

14. Federacija atstovauja ir gina profsąjungos narius, gina jų teises santykiuose su darbdaviu, darbo ginčuose ir teismuose.

14.1 Federacija taip pat atstovauja ir gina  įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų teises, kai darbuotojų kolektyvas perduoda jai gynimo ir atstovavimo teises.

15. Federacijos veiklą sustabdyti arba pristabdyti galima tik Suvažiavimo nutarimu arba Profesinių sąjungų įstatyme numatytais atvejais.

16. Federacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

17. Federacija naudojasi juridinio asmens teisėmis.

 

Federacijos tikslas ir uždaviniai

 

18. Federacijos tikslas – ginti profesinių sąjungų narius ir atstovauti darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams, tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

19. Federacija teikia juridines konsultacijasatstovauja ir gina Federacijos profesinių sąjungų narių interesusvalstybės ir savivaldybės institucijose, ūkiniuose organuose, teismuose, visuomeninėse organizacijose:

19.1. siekiant teisingo darbo apmokėjimo;

19.2. sudarant saugias ir sveikas darbo sąlygas;

19.3. aprūpinant darbu ir išsaugant darbo vietas;

19.4. įgyvendinant ir plečiant socialines garantijas;

19.5. kitais atvejais.

20. Įgyvendinant šiuos tikslus ji:

20.1. gali steigti nevalstybinę darbo inspekciją, teisinės pagalbos tarnybas ir kitas institucijas kontrolei, kaip darbdavys laikosi ir vykdo darbuotojų darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus;

20.2. palaiko narių reikalavimus, gerinant dirbančiųjų darbo, ekonomines, socialines sąlygas, didinant darbo užmokestį;

20.3. organizuoja profsąjungų vadovų ir aktyvo mokymą;

20.4. teikia juridines, ekonomines bei kitas konsultacijas;

20.5. kontroliuoja įstatymų ir teisės aktų, TDO Konvencijų, sutarčių, susitarimų ir įsipareigojimų vykdymą. Reikalauja panaikinti sprendimus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Įstatymus ir kitus teisės aktus;

20.6. teikia praktinę paramą federacijos nariams patarimais, o esant galimybei-materialinę ir finansinę;

20.7. steigia tikslinius fondus;

20.8. dalyvauja, sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus (konfliktus);

20.9. pasirašo sutartis su ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis, valstybės ir savivaldybės institucijomis.

21. Rengia narių pasitarimus, konferencijas, suvažiavimus, kitus Lietuvos

Konstitucijai neprieštaraujančius renginius, organizuoja ir palaiko akcijas narių teisėms ginti.

22. Organizuoja sociologines ir kitas apklausa aktualiais klausimais.

23. Konfliktinėse situacijose, kai darbdavys nevykdo profesinės sąjungos reikalavimų, ar pažeidžia kolektyvinę sutartį, kitus susitarimus, Federacija palaiko ir remia narių organizuojamas protesto akcijas ar streiką.

24. Šakos mastu streikui organizuoti, Tarybos nutarimu, sudaro streiko organizacinį komitetą.

25. Teikia ir gauna paramą bei labdarą.

 

Federacijos nariai, jų pareigos ir teisės.

 

26. Federacijos nariais gali būti profesinės sąjungos ( jų junginiai), vienijančios miško, baldų, popieriaus, medžio apdirbimo, statybos, statybinių medžiagų bei kitų šakų ir profesijų darbuotojus, taip pat su šiomis pramonės šakomis susijusių mokymo įstaigų darbuotojus ir studentus bei moksleivius, vykdančios Federacijos Įstatus ir mokančios nustatytą nario mokestį.

26.1. Profesinės sąjungos –  Federacijos narės, turi teisę dalyvauti organizuojamuose renginiuose, gauti informaciją ir paramą.

27. Federacijos nariai yra savarankiškos, savaveiksmės profesinės sąjungos, vykdančios šiuos  įstatus, suvažiavimo ir  Tarybos nutarimus.  Nariai, nevykdantys šių įstatų arba nutarimų, Tarybos sprendimu, tampa stebėtojais, apribojant jų teises.

28. Federacijos nariai privalo:

28.1. vykdyti Federacijos įstatus, Tarybos ir Valdybos nutarimus bei laiku mokėti nario mokestį;

28.2. informuoti savo organizacijos narius apie Federacijos veiklą, organizuojamus renginius;

28.3. informuoti Federaciją apie žymesnius įvykius profesinėje sąjungoje (susirinkimus, konferencijas, nutarimus, vadovaujančius organus ir vadovus).

Federacijai priklausančių profesinių sąjungų ir jų narių teisės:

29. Profesinės sąjungos narys, už kurį Federacijai mokamas nustatyto dydžio nario mokestis, turi teisę:

29.1. rinkti ir būti renkamas į profesinių sąjungų Federacijos renkamus organus;

29.2. dalyvauti Federacijos konferencijose, renginiuose, renkamų organų posėdžiuose, reikšti savo nuomonę, kreiptis su pasiūlymais, klausimais ir gauti į juos atsakymus;

29.3. naudotis teikiamomis paslaugomis;

29.4. kreiptis į Federaciją, kad būtų apgintos jo teisės ir  gauti juridinę konsultaciją konfliktuose su darbdaviu ir administracija;

29.5. priklausyti kitai profesinei sąjungai, kurios veikla neprieštarauja profsąjungų vienybei ir demokratijai;

29.6. gauti pagalbą, ruošiant ir derantis dėl kolektyvinių sutarčių;

29.7. inicijuoti įstatymų, kitų teisės aktų,  pažeidžiančių darbuotojų teises, pakeitimą;

29.8. perduoti Federacijai savo narių atstovavimą ir gynimą;

29.9. teikti siūlymus, organizuojant Federacijos veiklą;

29.10. siūlyti svarstyti klausimus į Federacijos Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos darbotvarkę.

29.11 profesinės sąjungos nariams pageidaujant, jiems išduodamas nario bilietas.

 

Profesinės sąjungos – Federacijos narės ir padaliniai

 

30. Profesinės sąjungos veikia Profesinių sąjungų įstatymoprofesinės sąjungos ir Federacijos įstatų nustatyta tvarka.

31. Vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymu, įmonėse, įstaigose ir organizacijose ,Federacijos Valdybos nutarimu, gali būti steigiami Federacijos padaliniai, veikiantys pagal Valdyboje patvirtintus „Padalinio nuostatus“.

31.1. Federacijos padaliniai turi Profesinių sąjungų įstatyme ir „Padalinio Nuostatuose“  numatytą savarankiškumą: vykdo nevalstybinę darbo įstatymų ir Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolę. Jų atstovai, Federacijos Valdybos nutarimu, pasirašo Kolektyvinę sutartį ir jos priedus, dalyvauja Federacijos organizuojamose priemonėse, priima naujus narius.

31.2. Federacijos padaliniai teikia informaciją Federacijai kaip darbdavys laikosi ir vykdo su darbuotojų teisėmis ir interesais susijusių darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, darbo įstatymų,kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymąsi ir pažeidimus.

31.3. Federacijos padaliniai uz savo veiklą atsiskaitos Federacijos Valdybai.

32. Profesinės sąjungos (ar jų junginio), turinčios 30 ir daugiau narių arba kai narių skaičius sudaro ne mažiau 30 proc  įmonės dirbančiųjų skaičiaus ir mokančios Federacijai Tarybos nustatytą nario mokestį, pirmininkas yra Federacijos Tarybos narys.

33. Profesinės sąjungos (ar jų junginiai), turintys nuo 50 iki 100 narių papildomai į Federacijos Tarybą deleguoja  vieną narį, turintys daugiau kaip 100  – nuo kiekvieno šimto  papildomai po vieną  narį.

34. Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, gali stoti į Federacijos darbuotojų profesinę sąjungą, mokėti vieno proc. nario mokestį ir dalyvauti jos veikloje.

 

Priėmimas į Federaciją

 

35. Naujų narių priėmimą sprendžia Federacijos Taryba.

36. Profesinė sąjunga, stodama į  Federaciją,  pateikia profesinės sąjungos nutarimą dėl įstojimo, jos registracijos dokumento bei įstatų kopijas, narių sąrašą.

37. Profesinė sąjunga, Tarybos nutarimu,  gali būti priimta į Federaciją, pašalinta arba pervesta Federacijos nariu stebėtojo teisėmis. Ji naudojasi Federacijos informacija ir moka Tarybos nustatytą nario mokestį.

 

Narystės baigimasis

 

38. Narystė federacijoje baigiasi profesinei sąjungai atsisakius narystės Federacijoje, pašalinus profesinę sąjungą iš Federacijos, profesinei sąjungai, nutraukus veiklą.

39. Nutarimą pašalinti profesinę sąjungą iš Federacijos priima Tarybos narių dauguma tuo atveju, kai profesinės sąjungos veikla prieštarauja Federacijos Įstatams ir jos veikla jau buvo svarstyta Federacijos Taryboje.

 

Nario mokestis

 

40. Nario mokestį Federacijai nustato Federacijos Taryba. Taryba turi teisę, esant būtinumui, nustatyti tikslinį nario mokestį. Vykstant streikui, ilgą laiką įmonei nedirbant ir kitais svarbiais atvejais, organizacija gali kreiptis į Tarybą dėl nario mokesčio sumažinimo.

41. Mokestis pervedamas Federacijai kas mėnesį. Išimtinais atvejais, Federacijos Valdybos nutarimu, gali būti nustatyti ir kiti terminai, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

42. Profesinės sąjungos prašymu (nutarimu), Federacijos Valdybai pritarus, visas profesinės sąjungos narių nario mokestis gali būti pervedamas Federacijos žinion ir su teise  iki 50 proc. jo panaudoti tos profesinės sąjungos narių poreikiams.

43. Jei profesinės sąjungos nustatytas nario mokestis mažesnis nei 1 proc. nuo nario gaunamų pajamų, Valdybos nutarimu profesinei sąjungai gali būti nustatoma kita nei  Federacijos Tarybos nustatyta mokesčio dalis, pervedama Federacijai.

44. Studentams, pensininkams, Federacijos garbės nariams Federacijos Taryba gali nustatyti mažesnį nario mokestį, kurį galima sumokėti Federacijos tarybos nustatytais terminais.

45. Asmenims, nesusijusiais su darbo santykiais, bet norintiems būti profesinės sąjungos nariais, Federacijos Taryba nustato konkretų mokestį, nepriklausomą nuo asmens pajamų.

46. Federacijos organizacinė struktūra ir valdymas:

Federacijos valdymo organai yra:

46.1.  Suvažiavimas

46.2.  Taryba

46.3.  Valdyba

46.4.  Pirmininkas

46.5.  Finansų revizorių grupė

 

Suvažiavimas

 

47. Federacijos suvažiavimas kviečiamas kartą per 5 metus. Neeilinis suvažiavimas kviečiamas 2/3 Tarybos narių nutarimu. kai Federacijos Taryba numato jo būtinumą ir terminą bei vietą.

47.1. Delegatus į Federacijos suvažiavimą renka Federacijos nariai pagal savo profesinės sąjungos Įstatuose numatytą tvarką bei Federacijos Tarybos nustatytas atstovavimo normas.

47.2. Suvažiavimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Jei reikiamas delegatų skaičius nesusirenka, šaukiamas pakartotinas suvažiavimas. Pakartotinas suvažiavimas, ta pačia darbotvarke, laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, jei apie suvažiavimo datą ir darbotvarkę buvo pranešta prieš vieną mėnesį.

48. Suvažiavimo funkcijos:

48.1. išklauso ir apsvarsto Federacijos pirmininko pranešimą apie Federacijos veiklą, tvirtina;

48.2. finansų revizorių grupės pranešimą ir veiklos Nuostatus;

48.3. papildo, keičia Federacijos Įstatus;

48.4. tvirtina veiklos kryptis;

48.5. priima suvažiavimo nutarimus;

48.6. renka Federacijos pirmininką, Finansų revizorių grupes vadovą.

49. Suvažiavimo nutarimai priimami balsų dauguma, Įstatų pakeitimai-2/3 balsų  dauguma.

50. Suvažiavimui svarstyti klausimai turi būti pateikti Tarybai prieš 3 mėn. iki suvažiavimo pradžios. Neįtraukti į suvažiavimo darbotvarkę klausimai svarstomi, jei suvažiavimo delegatai balsų dauguma pritaria  jų įtraukimui į darbotvarkę.  Tokius pasiūlymus turi teisę pateikti profesinės sąjungos vardu, jos įgaliotas, suvažiavimo delegatas, Federacijos Taryba, Federacijos Valdyba.

51. Suvažiavimo nutarimai privalomi  visoms Federacijos profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams bei kitiems junginiams ir jų renkamiems organams.

 

Federacijos Taryba

 

52. Atsakinga už visą Federacijos darbą tarp suvažiavimų.

53. Federacijos taryba yra kolegialus vadovaujantis organas, veikiantis tarp suvažiavimų. Taryba svarsto ir priima nutarimus visais Federacijos veiklos klausimais, kurie nėra išimtinė suvažiavimo kompetencija.

54.Tarybos nariais yra  profesinių sąjungų, jungiančių daugiau nei 30 narių arba profesinių sąjungų, kurių narių skaičius sudaro ne mažiau 30 proc. įmonės darbuotojų, pirmininkai, ir pagal Įstatų 32 ir  33 str. nustatytą kvotą deleguoti profesinių sąjungų atstovai,  taip pat Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai bei Taryboje patvirtinti sektorių vadovai. Tarybos nariai, dėl svarbių priežasčių negalintys dalyvauti Tarybos posėdyje, atsiunčia įgaliotą organizacijos renkamo organo narį. Į Tarybos posėdžius kviečiamas Finansų revizorių grupės vadovas.

55.Tarybos nariai tarp suvažiavimų gali keistis. Profesinei sąjungai išrinkus naują pirmininką arba naujus atstovus į Tarybą, jie tampa Tarybos nariais vietoje buvusiųjų.

56. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus arba   1/3 Tarybos narių raštišku siūlymu, Valdybos nutarimu.

57 . Tarybos funkcijos:

57.1. Tvirtina Federacijos veiklos ataskaitą už praėjusius metus bei veiklos planą ir sąmatą kitiems metams, Valdybos sudėtį, finansų revizorių grupės narius, išrinktus sektorių (jaunimo, moterų ir kitų) vadovus, aktyvo mokymo planus ir išlaidas;

57.2. Valdybos siūlymu tvirtina ir atleidžia Federacijos pirmininko pavaduotojus,kitus Federacijos darbuotojus;

57.3. Nustato nario mokesčio dydį, kurį  profesinės sąjungos moka Federacijai;

57.4. Sprendžia bendradarbiavimo su kitomis, tarp jų ir su užsienio profsąjungomis,  klausimus;

57.5. Tvirtina  Federacijos vadovų ir darbuotojų etatus, atlyginimus  ir kitas išmokas;

57.6. Tvirtina, keičia Valdybos, Finansų revizorių grupės narius;

57.7. Tvirtina šakos kolektyvines ar bendradarbiavimo sutartis su darbdaviais, jų organizacijomis bei  valstybės institucijomis. Kontroliuoja jų vykdymą;

57.8. Įgyvendina suvažiavimo iškeltus uždavinius, sprendžia visus tarp suvažiavimų iškilusius klausimus;

57.9. Priima sprendimą dėl Federacijos buveinės;

57.10.Formuoja sektorius savo nutarimais, tvirtina sektoriaus nuostatus;

57.11 Sprendžia Federacijos ilgalaikio turto pardavimo, pirkimo, iškeitimo ir perdavimo klausimus;

57.12. Sprendžia dėl Federacijos atstovavimo įvairiose profesinių sąjungų, kitų institucijų priemonėse, renka delegatus, tvirtina atstovus , nustato jų įgaliojimus;

57.13. Priima sprendimą dėl streiko skelbimo šakoje;

57.14. Sudaro ir tvirtina streiko organizacinį komitetą;

57.15. Nutaria kviesti Federacijos  suvažiavimą. Nustato jo datą ir vietą;

57.16. Steigia Federacijos fondus, tvirtina jų Nuostatus;

57.17. Organizuoja  pelno nesiekiančią ūkinę veiklą;

57.18 Tvirtina Federacijos Garbės narius.

 

Federacijos Valdyba

 

58. Federacijos Valdyba yra Federacijos kolegialus valdymo organas. Valdyba organizuoja Federacijos veiklą tarp Federacijos Tarybos posėdžių.

58.1. Federacijos Valdybą sudaro  Federacijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir Taryboje patvirtinti nariai.

59. Valdybos nariai ir jų skaičius  tvirtinami  Taryboje Federacijos pirmininko teikimu, atsižvelgiant į iškilusius uždavinius, šakos ir Lietuvos regionų specifiką, kandidatų kompetenciją ir aktyvumą.

60. Vykdo strateginį planavimą, kontroliuoja planų vykdymą.

60.1. Svarsto Federacijos veiklos ataskaitą  už praėjusius metus bei veiklos planą ir sąmatą kitiems metams ir teikia Federacijos Tarybai tvirtinti.

61. Teikia Federacijos tarybai tvirtinti pirmininko, pavaduotojų kandidatūras, Federacijos, darbuotojų etatus, jų vykdomų funkcijų projektus,atlyginimus ir kitas išmokas,

62. Federacijos Valdyba kompetencijos ribose atlieka Federacijos Tarybos funkcijas tarp posėdžių, vykdo Tarybos nutarimus, sprendžia kitus Tarybos pavestus klausimus.

63. Siūlo Federacijos Tarybos posėdžių laiką, vietą, darbotvarkę

64. Valdybos nariui negalint atlikti savo pareigų, jis keičiamas Tarybos nutarimu.

65. Su Valdybos nutarimais supažindinami Federacijos Tarybos nariai.

66. Jei 1/3 Federacijos Tarybos narių nepritaria Valdybos nutarimui, klausimas nagrinėjamas ir nutarimas priimamas Federacijos Taryboje.

67. Posėdis teisėtas, dalyvaujant daugumai Valdybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

 

Finansų revizorių grupė

 

68. Finansų revizorių grupę sudaro 3 nariai. Grupės pirmininkas renkamas suvažiavime ir yra sekančio suvažiavimo delegatas. Kiti 2 grupės nariai, Finansų revizorių grupės pirmininkui pasiūlius, tvirtinami Federacijos Taryboje.

69. Grupė kasmet tikrina Federacijos finansinę veiklą, pristato Federacijos Tarybai raštišką ataskaitą. Taip pat kiekviename suvažiavime pristatomas išsamus pranešimas.

70.Grupės vadovui negalint vykdyti savo pareigų ar dė kitų ypač svarbių priežasčių, jis gali būti Federacijos Tarybos   2/3 narių balsų dauguma atleistas ir laikinai jo vietoje paskirtas kitas vadovas.

71. Federacijos, jos narių finansinės veiklos patikrinimus atlieka Federacijos finansų revizorių grupės nariai, vadovaudamiesi Federacijos suvažiavimo patvirtintais Nuostatais.  Federacijos Finansų revizorių grupės nariai ir Federacijos finansininkas turi teisę tikrinti Federacijos narių surenkamo ir pervedamo į Federaciją nario mokesčio dokumentus.

 

Federacijos pirmininkas

 

72. Kviečia Tarybos ir Valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja.

73. Yra Federacijos Tarybos, Valdybos narys  ir suvažiavimo delegatas.

74. Priima ir atleidžia Federacijos samdomus darbuotojus, kurių kandidatūras suderina Valdyboje ir tvirtina Taryboje.

75. Vadovaudamasis suvažiavimo, Federacijos Tarybos ir Valdybos nutarimais, vykdo ūkinę ir finansinę Federacijos veiklą. Atsako už Federacijos lėšų ir turto panaudojimą.

76. Jei Federacijos pirmininko vieta tampa laisva, šias pareigas laikinai eina pirmininko pavaduotojas arba vienas iš Valdybos narių, kuris  per mėnesį privalo sukviesti Tarybos posėdį, kuriame privaloma priimti nutarimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius sukviesti neeilinį suvažiavimą pirmininko rinkimams.

77. Federacijos pirmininkas gali būti atleistas prieš laiką Federacijos suvažiavime, jeigu jam 2/3 Federacijos Tarybos narių pareiškia nepasitikėjimą.

78. Skiria  Federacijos Tarybos, Valdybos narius ar Federacijos atsakingus darbuotojus atstovauti Federacijai svarbiuose renginiuose.

78.1. Kai įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojų kolektyvas perduoda Federacijai gynimo ir atstovavimo teises, su įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais ar jų įgaliotais atstovais  pasirašo kolektyvines sutartis.

79. Iškilus būtinybei, kai nėra galimybės sukviesti Federacijos Valdybos posėdėio, pasikonsultavęs su Valdybos nariais telefonu arba elektroniniu paštu,  priima sprendimus ir apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuoja Federacijos Tarybos ir Valdybos narius.

80. Pagal reikalą  kviečia Valdybos posėdžius, bet ne rečiau kaip kartą į ketvirtį.

81. Be atskiro įgaliojimo dalyvauja  teismuose, gina Federacijos, jos narių ir profesinių sąjungų nario ar narių teises teismuose.

82. Organizuoja konsultacijas ir derybas su darbdaviais, jų organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis.

83. Federacijos vardu pasirašo šakos kolektyvines, bendradarbiavimo ir kitas sutartis.

 

Federacijos lėšos ir turtas

 

84. Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis savo spaudą ir einamąją sąskaitą banke, gali leisti savo spaudos leidinius, turėti simboliką..

8.1.Federacija pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

8.2.Federacijos turtas yra turimos lėšos, Federacijos nuosavybėje esantys pastatai, įrengimai, transporto priemonės, patalpos, inventorius ir kitas įstatymiškai neribojamas turtas.

85. Federacija savarankiškai disponuoja savo lėšomis ir turtu, užtikrina naudojimo viešumą.

86. Federacijos turtą taip pat sudaro nario mokesčiai, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, parama ir kitos gautos lėšos.

86.1. Išstojusiems arba pašalintiems iš Federacijos nariams nario mokesčio įnašai negrąžinami, jie netenka teisės į bendrą Federacijos turtą ir lėšas, išskyrus tuos fondus, kurių veiklos nuostatuose tai nustatyta.

86.2. Federacijos suvažiavimo renkamus ir Taryboje tvirtinamus etatinius darbuotojus, juos neišrinkus ar nepatvirtinus tolesniam darbui, išmokama Federacijos finansinės politikos „Finansinis turtas ir apskaita“ numatytos išmokos, priklausomai nuo dirbtų Federacijoje metų.

87. Turimos Federacijos patalpos ir kitas nekilnojamas turtas gali būti iškeistas, parduotas ar perduotas tik Federacijos  Tarybos 4/5 narių balsų daugumos nutarimu.

 

Federacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

 

88. Federacija gali būti reorganizuota ar jos veikla nutraukta , suvažiavimu delegatų 4/5 balsų daugumos nutarimu, kai klausimas įtrauktas į dienotvarkę, kitais atvejais- Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

 

Baigiamosios nuostatos

 

89 Suvažiavimo patvirtinti Federacijos įstatai įsigalioja nuo jų priėmimo.

90. Visi šiuose Įstatuose neaptarti Federacijos veiklos klausimai sprendžiami Federacijos valdybos ir tarybos nutarimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Federacijos pirmininkė

Inga Ruginienė

Iškilo problema ar tiesiog ieškai informacijos? Susisiek su mumis